Prawo pierwokupu nieruchomości

Wszelkie problemy prawne związane z nieruchomościami: prawo pierwokupu, ustawy, akty prawne, interpretacje, pomoc w rozwiązywaniu problemów.
imported_W
Posty: 125
Rejestracja: 29 gru 2004, 12:58

Post autor: imported_W » 19 cze 2005, 22:12

według mnie musisz uzyskać zgodę pozostałych współwałaścicieli na dokonanie takich czynności.
Osobiście starałbym się wykupić udziały pozostałych i byłoby po kłopocie...

Varss
Posty: 24
Rejestracja: 17 cze 2005, 20:13

Post autor: Varss » 19 cze 2005, 23:42

A ja jestem przekonany, że nawet bez zgody pozostałych współwłaścicieli możesz tam zamieszkać, wynająć, a nawet sprzedać swój udział we współwłasności komukolwiek innemu. Bez znaczenia jest tutaj fakt w jakiej jest on proporcji do udziałów reszty współwłaścicieli. Pytanie kluczowe - gdzie znaleźć jelenia, który zdecyduje się nabyć udział, nie mając prawnie wydzielonego niezależnego lokalu? Pomijając tych dwóch współwłaścicieli ;-)

imported_W
Posty: 125
Rejestracja: 29 gru 2004, 12:58

Post autor: imported_W » 19 cze 2005, 23:47

niestety, pozostali współwłaściciele posiadają prawo pierwokupu i sprzedaż swojej częśći udziałów bez ich zgody jest prawnie niemożliwa

Varss
Posty: 24
Rejestracja: 17 cze 2005, 20:13

Post autor: Varss » 19 cze 2005, 23:54

Sprzedaż, jeśli uprawnionym podmiotom przysługuje prawo pierwokupu, nie oznacza zablokowania transakcji. Wydłuża się jedynie w czasie, ponieważ należy odczekać miesiąc od dnia dostarczenia stosownego zawiadomienia. W razie braku decyzji poczytuje się, że dana osoba/instytucja z prawa pierwokupu nie korzysta.

imported_W
Posty: 125
Rejestracja: 29 gru 2004, 12:58

Post autor: imported_W » 20 cze 2005, 7:14

no oczywiście, masz rację - wyraziłem się nieprecyzyjnie ale cieszę się, że jest ktoś kto mnie poprawi :)
dzięki

lajkonik
Posty: 99
Rejestracja: 17 maja 2005, 21:57

Post autor: lajkonik » 26 lip 2005, 13:32

Myślę, że tutaj nie zachodzi prawo pierwokupu. Te udziały we współwłasności mogą być odsprzedane bez konieczności powiadamiania pozostałych udziałowców. Jeśli się mylę to proszę o sprostowanie... W żadnych przepisach nie znalazłem ograniczenia w zbywaniu takich udziałów - jedyne ograniczenie istnieje w przypadku zbywania udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu. Ten artykuł jest kompedium wiedzy o prawach pierwokupu. Niestety zapomniałem gdzie go znalazłem i autorów bardzo przepraszam.

[b:719b5beec5]Prawo pierwokupu nieruchomości[/b:719b5beec5]
Z prawem pierwokupu mamy do czynienia wówczas, gdy określona ustawa lub czynność prawna zastrzega dla jednej ze stron (uprawniony) pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy, na wypadek gdyby druga strona (zobowiązany) sprzedała rzecz osobie trzeciej.

Przedmiotem prawa pierwokupu może być między innymi nieruchomość lub jej część. Sprzedawca ma obowiązek respektowania tego prawa. Rzecz której dotyczy prawo pierwokupu może być sprzedana osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że uprawniony do pierwokupu swego prawa nie wykona. Podkreślić należy, że w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej prawem pierwokupu na rzecz osoby trzeciej nie mamy do czynienia z umową warunkową, ale z umową zobowiązującą do przeniesienia własności.

Warto zwrócić uwagę na rozróżnienie prawa pierwokupu od prawa pierwszeństwa (w praktyce prawa te często są utożsamiane). „Otóż prawo pierwokupu zrealizować można dopiero po zawarciu umowy sprzedaży przedmiotu objętego tym prawem, natomiast prawo pierwszeństwa stosuje się w sytuacji kiedy istnieje jedynie zamiar zbycia danego przedmiotu" (cyt.: prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, Uniwersytet śląski, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego).

[b:719b5beec5]Powstanie prawa pierwokupu[/b:719b5beec5]

W praktyce możemy mieć do czynienia z:
- ustawowym prawem pierwokupu – wynikającym z treści określonego aktu prawego (przepisu szczegółowego) lub
- umownym prawem pierwokupu – wynikającym z czynności prawnej.
Tak więc umowne prawo pierwokupu może być ustanowione w umowie zawartej między stronami do której zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego np. w umowie sprzedaży, dzierżawy, najmu. Ustawowe prawo pierwokupu wynika z zapisów aktów prawnych np. z Ustawy o gospodarce nieruchomościami.
W przypadku prawa pierwokupu stosowane są przepisy szczególne a w przypadku ich braku zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
W świetle Kodeksu cywilnego, uprawnionym względnie obciążonym umownym prawem pierwokupu może być każda osoba fizyczna lub prawna. Ponadto zobowiązanym lub uprawnionym może być jedna lub kilka osób. Jeżeli jest kilku uprawnionych, a niektórzy z nich nie chcą skorzystać z prawa pierwokupu, pozostali mogą wykonać je w całości.

[b:719b5beec5]Wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości[/b:719b5beec5]

W przypadku zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z osobą trzecią, sprzedawca (zobowiązany) niezwłocznie powiadamia uprawnionego o:
- fakcie zawarcia wymienionej umowy sprzedaży oraz
- treści tej umowy.
Obowiązek takiego powiadomienia zawsze ciąży na sprzedawcy, nawet gdyby uprawniony dowiedział się o transakcji sprzedaży z innych źródeł. Jeśli uprawniony chce skorzystać z przysługującego mu prawa musi złożyć zobowiązanemu oświadczenie, że wykonuje prawo pierwokupu. Z uwagi na fakt, że umowa sprzedaży nieruchomości wymaga zachowania szczególnej formy (akt notarialny), również złożenie wymienionego oświadczenia wymaga zachowania tej samej formy. Oświadczenie to powinno być złożone w określonym terminie wynikającym z przepisów szczególnych, a w przypadku braku w nich takiego zastrzeżenia w terminie 1 miesiąca licząc od dnia otrzymania przez uprawnionego powiadomienia o sprzedaży nieruchomości.
Wynikiem wykonania prawa pierwokupu jest to, że między stronami (tj. pomiędzy sprzedającym oraz uprawnionym) powstaje umowa sprzedaży o tej samej treści, co wcześniejsza umowa warunkowa zawarta pomiędzy sprzedającym i osobą trzecią.

[b:719b5beec5]Cechy prawa pierwokupu[/b:719b5beec5]

Prawo pierwokupu jest:
- niezbywalne,
- niepodzielne.

[b:719b5beec5]Odpowiedzialność sprzedawcy[/b:719b5beec5]

Sprzedawca (zobowiązany) ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę w przypadku sprzedaży rzeczy:
- osobie trzeciej bezwarunkowo,
- bez powiadomienia uprawnionego lub podał mu do wiadomości istotne postanowienia umowy sprzedaży niezgodne z rzeczywistością.

Sprzedaż dokonana bezwarunkowo jest nieważna, jeżeli prawo pierwokupu przysługuje na mocy ustawy:
- Skarbowi Państwa ( w tym Agencji Nieruchomości Rolnych działającej na rzecz Skarbu Państwa),
- jednostce samorządu terytorialnego,
- współwłaścicielowi,
- dzierżawcy.

[b:719b5beec5]Ustawowe prawo pierwokupu [/b:719b5beec5]

Prawo pierwokupu może wynikać wprost z przepisów, a w kontekście sprzedaży nieruchomości najważniejsze z nich to:
- Kodeks cywilny,
- Ustawa o gospodarce nieruchomościami,
- Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych,
- Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego,
- Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
- Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych.

[u:719b5beec5]Kodeks cywilny (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zmianami).[/u:719b5beec5]

Zgodnie z Kodeksem cywilnym prawo pierwokupu przysługuje:
- dzierżawcy nieruchomości rolnej, jeśli dzierżawa była zawarta na okres dłuższy niż trzy lata lub trwała faktycznie przez okres co najmniej dziesięciu lat – w razie sprzedaży tej nieruchomości (art.695

Varss
Posty: 24
Rejestracja: 17 cze 2005, 20:13

Post autor: Varss » 31 lip 2005, 14:49

[quote:03bdc3145b="lajkonik"] Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art.109)ustanawia prawo pierwokupu na rzecz Gminy, w przypadku sprzedaży:
- niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego (nie ma zastosowania, gdy nieruchomość przeznaczona jest na cele rolne lub leśne),
- prawa użytkowania wieczystego nie zabudowanej nieruchomości gruntowej (nie ma zastosowania, gdy nieruchomość przeznaczona jest na cele rolne lub leśne), [/quote:03bdc3145b]
Warto zauważyć, że wg orzecznictwa sądu dom w stanie surowym otwartym traktowany jest jako nieruchomość niezabudowana.

[quote:03bdc3145b="lajkonik"] Prawo pierwokupu może być wykonane przez Gminę w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia... [/quote:03bdc3145b]
Zgodnie z art 110 pkt. 2 prawo pierwokupu powinno być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez wojta, burmistrza albo prezydenta miasta zawiadomienia o treści umowy sprzedaży.
Prawo pierwokupu wykonuje się po cenie ustalonej między stronami w umowie sprzedaży. To istotny punkt, istnieje bowiem przypadek, że strony umowy ustaliły, że w akcie będzie, ze względow podatkowych widniała suma o połowę niższa niż w rzeczywistości. Resztę przekazali sobie pod stołem. Efekt był taki, że wójt dostrzegając przekręt skorzystał z prawa pierwokupu.

agunia80
Posty: 1
Rejestracja: 30 lis 2005, 15:37

Post autor: agunia80 » 30 lis 2005, 15:51

Witam! Mam pytanie: Czy prawo pierwokupu, zawarte w umowie dzierżawy, stanowi podstawe do prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości w trybie bezprzetrgowym? Z góry bardzo dziękuję za wszelkie informacje na ten temat.

ODPOWIEDZ