Strona 1 z 1

MAPA uwarunkowań czy kierunków zagospodarowania przestrzennego?

: 30 sty 2019, 23:59
autor: rmg
"W przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu" .... i tu pytanie za 100 punktów. Bierzemy pod uwagę przeznaczenie wskazane na mapie UWARUNKOWAŃ czy na mapie KIERUNKÓW zagospodarowania przestrzennego???? Tak pytam; rzeczoznawcy u których odbyłem praktykę nie mają bladego pojęcia. :? :cry: :(

MAPA uwarunkowań czy kierunków zagospodarowania przestrzennego?

: 31 sty 2019, 11:38
autor: greta30
Moim zdaniem z mapy Kierunków.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:
§ 4.
1. Projekt studium powinien zawierać:
1) część określającą uwarunkowania, o których mowa w art. 10 ust.1 ustawy, przedstawioną w formie tekstowej i graficznej;
2) część tekstową zawierającą ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy;
3) rysunek przedstawiający w formie graficznej ustalenia, określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy, a także granice obszarów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy;
4) uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu studium.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
Art. 10. [Elementy uwzględniane i określane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy]
1. W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z:
1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;
2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony.....

2. W studium określa się w szczególności:
1) uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 lit. d:
a) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym wynikające z audytu krajobrazowego....

Ja rozumiem to tak, że mapa uwarunkowań zawiera dane które musimy wziąć pod uwagę określając przeznaczenie - kierunki zagospodarowania, np. występowanie parków i lasów (czyli na mapie kierunków tereny zielone), grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi (przeznaczenie zabudowa mieszkaniowa) itp.

Przykład studium, mapy kierunków i mapy uwarunkowań:

MAPA uwarunkowań czy kierunków zagospodarowania przestrzennego?

: 02 lut 2019, 12:57
autor: rmg
OK, dziękuję, rzeczywiście teraz wszystko jasne i logiczne. W operacie niestety mam źle, tj. info z mapy uwarunkowań.
PS. Chodzi o nieruchomość usługową (sklep) - wziąłem informacje z mapy uwarunkowań ponieważ na tej mapie teren był zaznaczony jako teren o przewadze funkcji usługowej; natomiast na mapie kierunków oznaczony jako tereny mieszkaniowe. I tu teoretycznie jest pewna rozbieżność co prawda teren przeznaczony pod mieszkalnictwo nie wyklucza obecności lokali usługowych ale tak jednoznacznie to nie wynika z zapisów studiów pod kątem tego konkretnego terenu.