nie bedzie likwidacji licencji zawodowych

Wymiana doświadczeń, wzory dokumentów, sposoby prowadzenia biura nieruchomości, informacje bieżące, archiwizacja dokumentów, licencje, opisy programów do obsługi biur nieruchomości. Forum dostępne tylko dla użytkowników zarejestrowanych.
galined
Posty: 168
Rejestracja: 22 paź 2005, 21:41

Post autor: galined » 11 kwie 2007, 12:11

Komunikat w sprawie rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomosciami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1468)
" W zwiazku z licznymi komentarzami w sprawie rzadowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomosciami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1468), które w ostatnim czasie ukazały sie w prasie, a także majac na uwadze liczne wnioski i listy, które napływaja do tutejszego resortu, przeciwko wykresleniu z ustawy o gospodarce nieruchomosciami art. 198, Ministerstwo Budownictwa przedstawia
nastepujace wyjasnienia.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomosciami oraz o zmianie niektórych innych ustaw w dniu 19 grudnia 2006 r. był przedmiotem obrad Rady Ministrów.
Jedno z rozstrzygniec, które zapadło na tym posiedzeniu, dotyczyło uchylenia w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z pózn. zm.) przepisu art. 198. Z aktualnie obowiazujacego przepisu wynika, że osoby wykonujace działalnosc zawodowa w zakresie rzeczoznawstwa majatkowego, posrednictwa w obrocie nieruchomosciami lub zarzadzania nieruchomosciami, bez uprawnien lub licencji
zawodowych, albo przedsiebiorcy, którzy powierzaja wykonanie ww. czynnosci tym osobom, podlegaja karze aresztu, ograniczenia wolnosci albo grzywny. Uchylenie ww. przepisu spowoduje, że nie bedzie można wyciagnac żadnych sankcji wobec osób, które wykonuja ww. czynnosci bez wymaganych ustawowo uprawnien zawodowych w zakresie szacowania
nieruchomosci w odniesieniu do rzeczoznawców majatkowych, licencji zawodowych w zakresie posrednictwa w obrocie nieruchomosciami lub w zakresie zarzadzania nieruchomosciami.
Oznacza to, że w przypadku uchylenia ww. przepisu art. 198 ustawy o
gospodarce nieruchomosciami, klienci beda mieli wybór, czy korzystac z usług osób, którym nadano uprawnienia lub licencje zawodowe, czy czynnosci z tego zakresu powierzyc osobom nieposiadajacym odpowiedniej wiedzy, kwalifikacji i umiejetnosci. Należy jednoczesnie zaznaczyc, że w odniesieniu do osób posiadajacych uprawnienia lub licencje zawodowe istnieje ustawowy obowiazek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
który chroni klienta przed niewłasciwie wykonanymi czynnosciami rzeczoznawstwa majatkowego, posrednictwa w obrocie nieruchomosciami oraz zarzadzania nieruchomosciami.
W projekcie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomosciami nie przewidziano zniesienia nadawania uprawnien i licencji zawodowych. Proponuje sie jedynie doprecyzowanie niektórych kwestii z tym zwiazanych. Nadal uprawnienia i licencje zawodowe nadawane beda przez ministra własciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, po ukonczeniu studiów, studiów podyplomowych w odpowiednich zakresach (lub kursów kwalifikacyjnych w przypadku osób ubiegajacych sie o nadanie licencji posrednika w obrocie nieruchomosciami lub licencji zarzadcy
nieruchomosci), odbyciu praktyki zawodowej oraz przejsciu postepowania kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym.
Ponadto w projekcie nowelizacji przewidziano również doprecyzowanie niektórych przepisów regulujacych kwestie odpowiedzialnosci zawodowej rzeczoznawców majatkowych, posredników w obrocie nieruchomosciami oraz zarzadców nieruchomosci.
Jednoczesnie Ministerstwo Budownictwa informuje, iż projekt ustawy o zmianie
ustawy o gospodarce nieruchomosciami oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest dostepny na stronach internetowych Sejmu RP (www.sejm.gov.pl) - druk sejmowy nr 1468.
Na stronach sejmowych publikowane sa równie" informacje o pracach parlamentarnych nad ww. projektem.
W dniu 13 marca 2007 r. powołana została Podkomisja nadzwyczajna do
rozpatrzenia rzadowego projektu ustawy, w pracach której uczestniczyc beda również przedstawiciele organizacji zawodowych zrzeszajacych rzeczoznawców majatkowych, posredników w obrocie nieruchomosciami oraz zarzadców nieruchomosci. Należy jednoczesnie poinformowac, iż o ostatecznym kształcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomosciami oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w tym przepisu art.
198 ustawy o gospodarce nieruchomosciami, zadecyduje Sejm RP."

ODPOWIEDZ