do jakich danych ma dostęp pośrednik ?

Wymiana doświadczeń, wzory dokumentów, sposoby prowadzenia biura nieruchomości, informacje bieżące, archiwizacja dokumentów, licencje, opisy programów do obsługi biur nieruchomości. Forum dostępne tylko dla użytkowników zarejestrowanych.
siwykruk
Posty: 3
Rejestracja: 18 paź 2006, 14:08

Post autor: siwykruk » 18 maja 2007, 13:06

cześć,

zastanawiam się, do jakich danych w urzędach ma większy dostęp pośrednik w odróżnieniu od "zwykłego" obywatela ?

czy może prosić o listę wszystkich nieruchomości danej osoby w ewidencji gruntów i budynków ? czy ma dostęp do bazy PESEL ? i może sprawdzić gdzie jest zameldowana dana osoba - na terenie całego kraju ?

jak to wygląda w praktyce ?

pozdrawiam

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 18 maja 2007, 14:04

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych wymienia przypadki kiedy i kto ma dostęp do ewidencji ludności i bazy PESEL. Oto stosowne artykuły ustawy dotyczącego udostępniania danych:

Art. 44g. 1. Organy prowadzące zbiory meldunkowe, zbiór PESEL oraz ewidencję wydanych i utraconych dowodów osobistych, na pisemny wniosek zainteresowanej osoby, są zobowiązane wydać, w formie zaświadczenia, pełny odpis przetworzonych danych dotyczących tej osoby.
2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, może mieć formę wydruku z aktualnego programu informatycznego.

Art. 44h. 1. Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
1) organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze;
2) (43) organom Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu i strażom gminnym (miejskim);
3) organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego;
4) państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
5) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w zakresie danych osób poszukiwanych.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione:
1) (uchylony);
2) osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny;
3) jednostkom organizacyjnym - jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą;
4) innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.
3. Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia się, z zastrzeżeniem ust. 5, na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.
4. Dane udostępnione na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 3, nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się na formularzu.
6. (44) Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku, uwzględniając zakres danych objętych wnioskiem oraz cel udostępniania danych.
7. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane można udostępniać za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:
1) posiadają urządzenia umożliwiające identyfikację osoby uzyskującej dane w systemie oraz zakresu, daty i celu ich uzyskania;
2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
3) uzyskanie danych jest uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.
8. Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych następuje:
1) dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 - nieodpłatnie;
2) dla podmiotów, o których mowa w ust. 2 - odpłatnie.
9. Opłaty pobrane za udostępnienie danych stanowią dochód budżetu państwa.
10. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunki i sposób ich wnoszenia. Rozporządzenie powinno określać zróżnicowaną wysokość opłat w zależności od zakresu udostępnianych danych oraz celu i częstotliwości ich udostępniania w taki sposób, aby pokrywały one koszty udostępnienia tych danych.

Art. 44i. 1. Dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia organ gminy.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do województwa udostępnia wojewoda.
3. (45) Dane ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia minister właściwy do spraw wewnętrznych.
4. O udostępnieniu danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych rozstrzyga właściwy organ w drodze decyzji administracyjnej.
5. Organ rozpatrujący wniosek odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, udostępnienia danych osobowych, jeżeli udostępnienie danych spowodowałoby naruszenie dóbr osobistych osoby, której dane dotyczą, lub innych osób.
6. Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych osobowych przysługuje odwołanie.

Pośrednik oczywiście ma prawo dostępu do pewnych dokumentów w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi. Mówi o tym art. 181 ust 6. ustawy o gospodarce nieruchomościami

„Przy wykonywaniu działalności zawodowej w związku z zawartą umową pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w zakresie objętym tą umową, pośrednik odpowiedzialny zawodowo za jej wykonanie ma prawo wglądu oraz pobierania odpowiednich odpisów, wypisów i zaświadczeń zawartych w:
1) księgach wieczystych;
2) katastrze nieruchomości;
3) ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
4) tabelach taksacyjnych i na mapach taksacyjnych tworzonych na podstawie art. 169;
5) planach miejscowych, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
6) rejestrach członków spółdzielni mieszkaniowych, którym przysługują prawa określone w art. 180 ust. 1 pkt 2;
7) ewidencji ludności.”

roninra
Posty: 14
Rejestracja: 18 lis 2006, 23:09

Post autor: roninra » 30 lip 2007, 13:40

Teoretycznie posrednik ma dostęp do wielu danych, w praktyce bywa różnie. Np. spółdzielnie mieszkaniowe niejednokrotnie odmawiaja dostepu do danych, wydawania zaswiadczeń itp. Oczywiscie wszystko w imie ochrony danych osobowych. A co w tedy może posrednik. W praktyce niewiele, bo chociaż ma umowę, jest klauzula o przetwarzaniu danych itd. to trzeba finalizowac transakcję i wtedy i tak trzeba wysłać klienta po dane i dokumenty, bo wdawanie sie w spór ze spóldzielnia nie ma sensu.

ODPOWIEDZ