Kto jedzie na egzamin we wrześniu!?

Testy egzaminacyjne, symulacja transakcji, wzory dokumentów, porady i opinie - jak zostać pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Pytania i odpowiedzi do egzaminów części pisemnej i ustnej. Forum dostępne tylko dla użytkowników zarejestrowanych.
Wioletta
Posty: 9
Rejestracja: 03 wrz 2006, 18:46

Post autor: Wioletta » 09 lip 2007, 21:21

Witajcie!
Czytajac poprzedni watek mam mentlik w glowie, ale i tak jade we wrzesniu na egzamin. Najgorsze ze to nienajlepszy czas na nauke - wakacje itp. Jestem ciekawa jak duzu ludzi bedzie na egzaminie? Jade trzeci raz i zauwazylam niestety ze poziom trudnosci jest uzalezniony od ilosci osob na egzaminie pisemnym. Musze sie zaczac uczyc niewiem np. czy moga pytania z nowych ustaw np. spółdzielnie? Mam wielką prosbe czy ktos dysponuje ostatnimi pytaniami z testów - maj czerwiec?
Pozdrawiam
Wiola

bryka1
Posty: 4
Rejestracja: 04 gru 2006, 20:43

Post autor: bryka1 » 10 lip 2007, 9:15

Ja również jadę na egzamin wrześniowy, trzecie podejście. Niestety nie mogę zdoby testów z poprzednich miesięcy. Ostatnio zdawałam w kwietniu. Brakło mi 3 pkt. Gdyby ktoś posiadał coś co pomoże zdac bede bardzo wdzieczna. Pozdrawiam wszystkich przygotowujacych sie do egzaminu.

arletta10
Posty: 40
Rejestracja: 04 gru 2006, 23:56

Post autor: arletta10 » 11 lip 2007, 0:36

Prosze tych wszsytkich ktorzy byli na egzaminie w maju o uzupelnienie pytan i odpowiedzi , tyle co mam przekazuje wszystkim ponizej

1. Ustanowienie odrębnej własności lokalu
a) wymaga umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego
b) wymaga wpisu do księgi wieczystej
c) nie wymaga wpisu do księgi wieczystej
2. Roszczenie o wydanie nieruchomości przedawnia się z upływem
a) 50 lat
b) 10 lat
c) nie przedawnia się
3. Nadzór nad Komisją Odpowiedzialności Zawodowej sprawuje (było a zle)
a) przewodniczący KOZ
b) minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
c) Minister Budownictwa
4. Prawo na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości to
a) hipoteka
b) zastaw
c) rękojmia

5........................
a) ...........

6.
7.( tu mialam zle)
8. Segmentacja rynku to
a) podział rynku na podstawie określonej grupy kryteriów
b) podział konsumentów według ich statusu materialnego
c) podział konsumentów według poziomu wykształcenia i stażu pracy

9. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym musi mieć (było a zle)
a) bezpośredni dostęp do drogi publicznej
b) dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej o szerokości jezdni co najmniej
c) utwardzony dojazd do drogi publicznej jeżeli nie ma bezpośredniego dostępu do ..........

10. Ewidencje gruntów i budynków prowadzi
a) starosta
b) wojewoda
c) marszałek województwa
11. Obywatel Izraela będący właścicielem 85 % udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będącą użytkownikiem wieczystym nieruchomości na nabycie dalszych 15 %
a) nie wymaga uzyskania zezwolenia
b) wymaga uzyskania zezwolenia
c) nie wymaga zezwolenia tylko w przypadku jeżeli nieruchomości oddane
nieruchomości rolnej

12. Prawo własności jest prawem (było c zle)
a) nieograniczonym
b) ograniczonym zasadami współżycia społecznego
c) ograniczonym ustawami

13. W przypadku sporów co do przebiegu granicy nieruchomości przeprowadzić postępowanie .....
a) zniesienie współwłasności
b) rozgraniczenie
c) scalenie i wymianę gruntów

14. Do zwiększenia podaży na lokalnym rynku nieruchomości może przyczynić się (było a zle)
a) nowe budownictwo
b) zmiana funkcji istniejących zasobów
c) wyburzanie obiektów stanowiących zagrożenie budowlane

15. Ewidencja gruntów i budynków obejmuje (było c zle)
a) oznaczenie księgi wieczystej
b) obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym
c) dane dotyczące właściciela

16. Nieruchomość położona w Warszawie zabudowana halami magazynowymi i oznaczoną w
zezwolenia może nabyć (było a zle)
a) obywatel Niemiec
b) obywatelka Wietnamu zamieszkująca w Polsce od 8 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się
c)
17.( tu było zle)
18.( tu było zle)
19. Aby krytyka była
a) używać stanowczego i mocnego tonu głosu
b) skupić się na konkretach krytykować zachowanie a nie samą osobę
c) korzystać z wiedzy na temat stereotypów
20. Wpisem konstytutywnym w księdze wieczystej jest wpis dotyczący (było a, b, c zle)
a) prawa użytkowania wieczystego
b) ustanowienie hipoteki
c) nabycie prawa własności na skutek umowy sprzedaży
21. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez przetwarzanie danych ......
danych osobowych , takie jak :
a) wyłącznie zbieranie i przekazywanie
b) wyłączne zbieranie przechowywanie i usuwanie
c) zbieranie utrwalanie przechowywanie opracowywanie zmienianie usuwanie w systemach informatycznych
22. Do obowiązków kierownika budowy należy (było a b, c źle)
a) prowadzenie dziennika budowy
b) sprawdzanie jakości wykonanych robót oraz użytych materiałów
c) zabezpieczenie terenu budowy

23. Jeżeli w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego korzystanie z nieruchomości w dotychczasowy sposób stało się niemożliwe, to właściciel może żądać od gminy ( było b i c zle)
a) odszkodowania za poniesiona rzeczywistą szkodę
b) wykupienia nieruchomości
c) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę oraz utracone korzyści
24. Księgi wieczyste są
a) jawne
b) tajne
c) dostępne jedynie dla osób których prawa są ujawnione w księdze wieczystej
25. Odrębną księgę wieczystą urządza się dla nieruchomości gruntowych
a) dla każdej działki gruntu
b) tylko dla nieruchomości położonych o obrębie jednej działki
c) bez względu na liczbę działek tworzących nieruchomość jeśli działki te stanowią .....
26. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców .....( było a zle)
a) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Polsce
b) osoby fizyczne i prawne, które zamierzają założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
c) spółka partnerska z siedzibą w Polsce
27. Spółdzielcze lokatorskie prawo może przysługiwać
a) zarówno osobie prawnej jak i fizycznej
b) tylko osobie fizycznej
c) tylko osobie prawnej
28. Powiat nabywa nieruchomość pod budowę drogi publicznej. Czy wnosi podatek od czynności cywilno prawnej
a) tak gdy nabycie następuje w drodze umowy
b) nie gdy nabycie następuje w drodze umowy
c) nie gdy nabycie następuje w drodze wywłaszczenia
29. Prawem rzeczowym ograniczonym nie jest ( było a i b zle tu nie zwrocilam uwagi na slowo nie)
a) służebność
b) zastaw
c) użyczenie
30. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego strona może cofnąć wnie....
a) uwzględni cofnięcie odwołania w każdym przpadku
b) nie uwzględni cofnięcia odwołania , jeżeli prowadziło by to do utrzymania w mocy...
c) jest zobowiązany do uwzględnienia cofnięcia odwołania w każdym przypadku
31. Ustawę o ochronie danych osobowych stosuje się do przetwarzania danych osobowych
a) w systemach informatycznych
b) kartotekach
c) wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych

32. Rejestr cen nieruchomości, określonych w aktach notarialnych ................... majątkowych w operatach szacunkowych, prowadzi
a) wojewoda
b) starosta
c) prezydent, burmistrz, wójt
33. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości musi być pod rygorem nieważności (było a źle)
a) pisemnej
b) aktu notarialnego
c) nie wymaga żadnej szczególnej formy
34.

a) wzrost czynszów za wynajmowanie mieszkania
b) spadek zainteresowania zakupem nowych mieszkań
c) wzrost zainteresowania kredytami na zakup nowych mieszkań

35. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
a) sprawuje trwały zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa
b) zarządza lasami będącymi własnością Skarbu Państwa
c) posiada prawo wieczystego użytkowania gruntów będących własnością Skarbu Państwa

arletta10
Posty: 40
Rejestracja: 04 gru 2006, 23:56

Post autor: arletta10 » 11 lip 2007, 0:38

ciag dalszy
36. Warunkiem uzyskania członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej jest
a) uzyskanie pełnej zdolności do czynności prawnych
b) podpisanie statutu spółdzielni w obecności dwóch członków zarządu spo...
c) złożenie deklaracji członkowskiej w formie pisemnej

37. Obywatel Holandii wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na nabycie.....
nabywca oświadczył ze nie jest już zainteresowany sprzedażą nieruchomości....... wewnętrznych
a) ......cudzoziemca do złożenia wniosku o zawieszenie postępowania ................. w tej sprawie

c)

38.

39.
40. Podział rynku nieruchomości wg kryterium przestrzennego podział.........
a) nieruchomości mieszkalnych
b) lokalnych
c) krajowych
41. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
a) jest zbywalne
b) nie podlega dziedziczeniu
c) podlega egzekucji
42. wg kodeksu postępowania administracyjnego organ od....
a) jednego miesiąca od dnia wydania rozstrzygnięcia przez organ...
b) dwóch miesięcy od otrzymania odwołania
c) jednego miesiąca od dnia otrzymania odwołania

43. Inwestycje w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości to: ( było a i c źle)
a) nieruchomości, które nie są używane przez jednostkę, lecz zostały, lecz zostały nabyte.....
b) środki trwałe w budowie
c) aktywa finansowe nabyte w celu osiągnięcia korzyści

44. Ewidencja gruntów i budynków nie obejmuje
a) adresatów właścicieli nieruchomości
b) informacji o wpisie do rejestru zabytków
c) wpisu o obciążeniu nieruchomości hipoteką


45. Nabycie nieruchomości przez obywatela Litwy wymaga zezwolenia, jeżeli dotyczy:
a) nabycia samodzielnego lokalu mieszkalnego w Gdańsku
b) nabycia lokalu użytkowego- garażu, jeżeli osoba ta nie jest właścicielem samodzielnego............
c) nabycia nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym, w którym nabywca nie z....

46. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych polega na tym, że :
a) wpisy w księgach wieczystych objęte są dobrą wiarą
b) wpisy w księgach wieczystych objęte są domniemaniem prawdziwości
c) treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą upr....
inne prawo rzeczowe

47. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami uchwałę o scaleniu i pod... ( było b źle)
a) rada gminy
b) wójt, burmistrz, prezydent miasta
c) sąd

48. Zakres praw i obowiązków zarządcy nieruchomości określony jest przez
a) ogólne warunki umowy o zarządzenie nieruchomościami, ustalone przez ....
b) przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami , przepisy odrębnych ....
c) ................zarządzanie nieruchomością

49.
50. Obywatel Czech polskiego pochodzenia, mieszkający w Pradze ...............(było c źle)
mieszkalnym, nie mająca charakteru nieruchomości rolnej, o powierzchni
a) może uzyskać zezwolenie na nabycie takiej nieruchomości
b) może uzyskać zezwolenie, jeżeli ograniczy powierzchnię naby....
c) nie potrzebuje zezwolenia na nabycie takiej nieruchomości

51. Wkład mieszkaniowy to
a) różnica pomiędzy kosztem budowy przypadającym na lokal, .........
b) koszt budowy przypadający na lokal
c) kredyt zaciągnięty przez spółdzielnie na budowę mieszkania

52. W jakim terminie należy powiadomić organ prowadzący ew............ewidencją gruntów i budynków
a) 60 dni licząc od dnia powstania zmiany
b) 30 dni licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji administracyjnej
c) 60 dni licząc od dnia sprzędzenia aktu notarialnego

53. Do użytkowania obiektu wzniesionego zgodnie z pozwoleniem........( było c źle)
a)
b)
c)

54. jeżeli podpis na poświadczonym dokumencie nie był ..............
a) osoba która podpisała dokument powinna uznać za własnoręczny
b) osoba która podpisała dokument powinna ponownie ...........
c) podpis na takim dokumencie można złożyć tylko w obecności notariusza

55. Zamieszczenie w księdze wieczystej wzmianki o z.........
a) zawiera informacje o zmianach jakich dokonano ..............
b) wyłącza rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych
c) jest takim samym wpisem jak każdy inny

56. Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licyt....
przysługuje ( było b źle)
a) protest
b) zażalenie
c) skarga
57. Uzyskania zezwolenia nie wymaga (było c źle)
a) nabycie przez spółkę akcyjna w siedziba w Szwecji 0,005 ha gruntu ...........
b) nabycie przez spółkę akcyjna w siedziba w Szwecji kamienicy w ........
c) nabycie przez dwóch obywateli Szwajcarii 2 ha nieruchomości......
zagospodarowania przestrzennego na działalność usługową

58. Jeżeli żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka poza ...........
a) gminny ( miejski rzecznik praw dziecka)
b) opiekun społeczny wskazany przez sad opiekuńczy
c)

59.
60.
61.
62.
63.


d) każdy zainteresowany
e) nie można dokonywać zniesienia współwłasności
64. Kataster nieruchomości to inaczej
a) ewidencja gruntów i budynków
b) spis nieruchomości położonych na terenie jednej gminy.....
c) księga wieczysta

65. Argumenty stosowane w rozmowie handlowej :
a) winny być stosowane do wszystkich klientów
b) winny być stosowane do konkretnego klienta
c) nie maja znaczenia klient i tak wie swoje
66. Zgodnie ze standardami zawodowymi pośredników ..........innymi pośrednikami oparte były na zasadach
a) uczciwej konkurencji
b) lojalności
c) szacunku
67. .............prawo do lokalu może nabyć: ( było b źle)
a) Spółka cywilna
b) Osoba fizyczna
c) Osoba prawna o ile statut tego nie wyklucza

68. Do wykonywania robot budowlanych w oparciu o dokonane zgłoszenie ............( było b źle)
a) bezzwłocznie po dokonaniu zgłoszenia
b) jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie ..........
c) jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie

69. Obywatel Czech polskiego pochodzenia mieszkający w Pradze chcący kupić nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, nie rolną o powierzchni 1,5 ha położona w Cieszynie
( było a i b źle)
a) może uzyskać zezwolenie na nabycie takiej nieruchomości jeżeli sprzeciwu nie wniesie minister właściwy do spraw wsi
b) może uzyskać zezwolenie jeśli sprzeciwu nie wniesie wyłącznie.........
c) nie może uzyskać zezwolenia gdyż jest to nieruchomość rolna a os.......... osobiście prowadzić działalności rolniczej
70. Roszczenie o naprawienie szkody z tytułu niezawarci umowy prz..............
a) pierwszego roku licząc od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej
b) dwóch lat licząc od dnia zawarcia umowy
c) jednego roku licząc od dnia w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta

arletta10
Posty: 40
Rejestracja: 04 gru 2006, 23:56

Post autor: arletta10 » 11 lip 2007, 1:07

ciag dalszy pytan

71. Prawo użytkowania wieczystego
a) jest obligatoryjne ujawniane w księdze wieczystej w każdym ................
b) jest obligatoryjnie ujawniane w księdze wieczystej tylko........
c) nie musi być ujawnione w księdze wieczystej

72. pośrednicy w obrocie nieruchomościami mogą wykonywać ...........
a) należących do zasobów skarbu państwa
b) którymi są osobiście zainteresowani
c) którymi są osobiście zainteresowane inne osoby

73. Umowa zlecenia może być wypowiedziana
a) przez zleceniodawcę
b) przez zleceniobiorcę
c) może być wypowiedziana przez małżonka zleceniodawcy
74.
75.
a) nie większej niż 50 %............
b) nie mniejszej niż 50 % różnicy wartości nieruchomości
c) nie większej niż 50 % różnicy wartości nieruchomości

76. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych chroni ( było b i c źle)

a) każdego nabywcę
b) tylko nabywcę działającego w dobrej wierze
c) obdarowanego

77. dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek dziedziczą ........
a) w częściach równych jednakże cześć przypadająca ....
b) małżonek nie mniej niż polowe spadku a pozostali,........
c) dzieci w częściach równych 2/3 spadku

78. Pośrednik może podejmować czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
zawarte w formie:
a) pisemnej pod rygorem nieważności
b) ustnej
c) aktu notarialnego

79. Zgodnie z ustawa i zagospodarowaniu przestrzenny ......... uwzględniają się : ( było a i b źle)
a) wymagania ładu przestrzennego
b) obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi
c) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

80. Opis zupełny księgi wieczystej to dokument urzędowy w ...........
a) ostatni stan wpisów w księdze wiecznej i wpisy wykreślone .......
b) ostatni stan wpisów w księdze wieczystej, wpisy wykreślone oraz dane..........
c) wpisy wykreślone z księgi wieczystej

81. Pytania zamknięte skierowane do klienta wymagające odpowiedzi tak i nie...........
a) nie pozwalają sprzedawcy na uzyskanie wszelkich porządnych informacji
b) są to pytania nie ograniczające
c) gwarantują poznanie wszelkich potrzeb klienta

82. Deflacja to stan nierównowagi ( było a źle)
a) wywołany zmniejszeniem dopływu pieniądza do gospodarki
b) prowadzący do nadwyżki podaży dóbr nad popytem
c) prowadzący do nadwyżki popytu nad podąża

83. Własność nieruchomości przenosi się z chwila ( było c źle)
a) zawarcia umowy
b) wydania nieruchomości
c) wpisu w księdze wieczystej

84. Roboty budowlane polegające na utwardzaniu powierzchni gruntu .. ( było a źle)
a) wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę

85. Zabezpieczenie..........
a) zastawu
b) hipoteki
c) zastawu rejestrowego

86. Zgodnie z konstytucja władza zwierzchnia Rzeczypospolitej Polskiej .........
a) narodu
b) senatu
c) rządu

87. Zgodnie ze standardami zawodowymi pośredników w obrocie nieruchomościami ........
transakcji pośrednik
a) może wykonać
b) może wykonać pod warunkiem ze strony nie są ze sobą spokrewnione........
c) nie może wykonywać

88. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego skreśleń i ...........
a) można dokonywać w dowolny sposób z tym ze poprawki winny być.........
b) można dokonywać w każdym czasie z tym ze protokół z przesłuchania..........
podpisać tłumacz, który dokonał przekładu
c) należy tak dokonywać aby wyrazy skreślone były .........

89. Kto zgodnie z ustawa prawo budowlane jest obowiązany umieścić na budowie lub ................zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
a) projektant
b) kierownik budowy
c) inwestor

90. Jeżeli do wyodrębniania własności lokal w budynku wielorodzinnym dochodzi........
a) są stronami umów o wyodrębnieniu dalszych lokali gdyż są współwłaścicielami.....
b) mogą być stronami umów o wyodrębnieniu dalszych lokali
c) nie są stronami umów o wyodrębnieniu dalszych lokali

91. Księgi wieczyste prowadzone sa przez :
a) sad rejonowy
b) sad okręgowy
c) notariusz

92. Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ............
a) osoba fizyczna
b) osoba prawna
c) jednostka organizacyjna nie będącą osoba prawna której odrębna ustawa............imieniu działalność gospodarcza

93. Opodatkowaniu podatkiem od czynnosci cywilno prawnych podlegaja umowy ( było b źle)
a) leasingu
b) dożywocia
c) majątkowa małżeńska

94. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala
a) rada gminy
b) ....

95. W dziale I księgi wieczystej umieszcza się wpisy dotyczące
a) oznaczenia nieruchomości i praw związanych z jej własnością
b) dane dotyczące właściciela
c) hipoteki

96. Podpis na akcie notarialnym
a) musi być własnoręczny
b) nie musi być czytelny jest bowiem składany w obecności notariusza
c) musi obejmować imię( imiona) nazwisko

97. Jednostki samorządu terytorialnego maja prawo ustalania wysokości.........
a) samoistnie
b) na podstawie upoważnienia ministra właściwego do spraw finansów
c) w zakresie określonym w ustawie

98. Nabycie nieruchomości zabudowanej kamienica na rynku w Krakowie wymaga zezwolenia jeżeli nabywcą będzie: ( było a źle)
a) obywatel Wielkiej Brytanii który zamierza mieszkania w kamienicy wyjmować
b) spółka z .o.o. z siedziba w Estonii
c) spółka z .o.o. z siedziba w Australii

99. Obywatelka Australii po 3 latach od śmierci swojego wnuka Polaka dowiedziała się, że był on właścicielem kamienicy w Poznaniu, która zapisał jej w testamencie. Czy obywatelka Australii może nabyć tę nieruchomość?, w tej sytuacji : ( było c źle)
a) minął już termin z którym mogła wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia
b) nieruchomość nabywają osoby które byłyby powołane do spadku z ustawy
c) nie musi występować z wnioskiem o wydanie zezwolenia

100. Czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami należącymi do zas............ wykonywane :
a) tylko przez pośredników legitymujących się 3 letnim nieprze..........
b) wyłącznie przez pośredników licencjonowanych
c) wyłącznie przez pośredników licencjonowanych wobec których nie były.........

aldonakwiatkows
Posty: 64
Rejestracja: 05 paź 2006, 21:49

Post autor: aldonakwiatkows » 12 lip 2007, 23:31

86a
90c
91a
92abc
94a
95a
96ab
98ac
99b
100b
Pytania dot. cudzoziemców na tym forum były szeroko omawiane , inne również
Pozdrawiam A.K.

zigza.Q
Posty: 94
Rejestracja: 25 maja 2007, 8:58

Post autor: zigza.Q » 13 lip 2007, 14:53

tak na szybko:
1ab
2c
3b
4a
8a
9b
10a
12b
13b
14ab
15ac
20ab
22ac
23ab
24a
25c

bryka1
Posty: 4
Rejestracja: 04 gru 2006, 20:43

Post autor: bryka1 » 15 lip 2007, 16:00

Odpowiadam na te pytania które przejrzałam i prosze o ewentualna korektę, można sie wiele nauczyc poprzez szukanie odpowiedzi a jednoczesnie utrwalic materiał. Pomocy prosze do cudzoziemcow. Prosze o komentarz do pyt. 45,50,57,69,99. A teraz odp.:
11a
16ab
19a
21 c 22ac
23 ab
26 ac ,27 a, 31 abc, 32 b, 33 c, 36 a(chyba)c, 40 bc, 41ac, 42c, 44c, 46c, 47a, 51a, 57 chyba b, 64 a, 65 b, 66ab, 67 abc, 68b, 70c, 71a, 72ab, 73ab, 76a, 78a, 80b, 81a, 82b,83a, 86a, 89b, 91a, 93bc, 94a, 95a, 96ab, 98ac, 100b. Pozdrawiam.

zigza.Q
Posty: 94
Rejestracja: 25 maja 2007, 8:58

Post autor: zigza.Q » 15 lip 2007, 23:05

odp. według "P"
11c

odp. według "P"
19b

26
"P" - podaje, że
26 a...

odp.,.,.,.,.,
29c

grebecki
Posty: 11
Rejestracja: 14 cze 2007, 19:10

Post autor: grebecki » 01 sie 2007, 21:55

98abc jest to nabycie budynku a nie samodzielnego lokalu mieszkalnego

grebecki
Posty: 11
Rejestracja: 14 cze 2007, 19:10

Post autor: grebecki » 01 sie 2007, 21:57

[quote:58af1fb9d2="grebecki;6592"]98abc jest to nabycie budynku a nie samodzielnego lokalu mieszkalnego[/quote:58af1fb9d2]
99ab art7 pkt3 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
PS. jeśli się mylę proszę poprawić:)

aldonakwiatkows
Posty: 64
Rejestracja: 05 paź 2006, 21:49

Post autor: aldonakwiatkows » 01 sie 2007, 22:24

Na tym forum to pytanie było omawaiane bodajże w marcu i maju br. Obywatelaka Australii, babcia nie może dziedziczyć po wnuku. W tej sytuacji nie ma przedawnienia i dziedziczą osoby,które z mocy prawa byliby powołani do spadku. Wiem,że w Sejmie toczyły się prace nad zmianą tej ustawy,aby dziadkowie mogli dziedziczyć po wnukach. Nie śledziłam dalej i nie wiem na jPozdrawiam A.K.akim są etapie.

aldonakwiatkows
Posty: 64
Rejestracja: 05 paź 2006, 21:49

Post autor: aldonakwiatkows » 01 sie 2007, 22:46

NIe może dziedziczyć z mocy ustawy,testamentowo może
Dodam jeszcze ,że jeśli wnuk zapisał w testamencie to po 2 latach testament uległ przedawnieniu. art 7 ust 3 mówi,że jeżeli osoba nie uzyska zezwolenia Min.Spr.Wewn. na podst.wniosku złożonego w ciągu 2 latod dnia otwarcia spadku,spadek przechodzi na osoby,które byłyby powołane z mocy ustawy. Proszę sprawdzić forum z maja tam omawialiśmy te zagadnienia.
Pozdrawiam A.K.

aldonakwiatkows
Posty: 64
Rejestracja: 05 paź 2006, 21:49

Post autor: aldonakwiatkows » 30 sie 2007, 22:13

[quote:d7fcbfbc6b="grebecki;6592"]98abc jest to nabycie budynku a nie samodzielnego lokalu mieszkalnego[/quote:d7fcbfbc6b]

Dlaczego odp. B?
A.K.

arletta10
Posty: 40
Rejestracja: 04 gru 2006, 23:56

Post autor: arletta10 » 30 sie 2007, 22:24

pyt. 98 to a i c Estonia jest w Uni

ODPOWIEDZ