Kupno gospodarstwa rolnego

Wszelkie problemy prawne związane z nieruchomościami: prawo pierwokupu, ustawy, akty prawne, interpretacje, pomoc w rozwiązywaniu problemów.
imported_W
Posty: 125
Rejestracja: 29 gru 2004, 12:58

Post autor: imported_W » 27 cze 2005, 22:49

no zobacz... :)
niby takie proste pytanie a nikt nie kwapi się z odpowiedzią.
Czyżby zabrakło na tym forum specjalistów z rynku nieruchomości?
śmiało!
Kto pierwszy udzieli wskazówek...
Pytanie bardzo ciekawe...

imported_W
Posty: 125
Rejestracja: 29 gru 2004, 12:58

Post autor: imported_W » 04 sie 2005, 22:34

Ali chyba chodziło o Agencję Nieruchomości Rolnych a nie o Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest jeszcze Agencja Rynku Rolnego. Poniżej trochę wiadomości na temat tych agencji zaczerpniete z ich stron.

[b:b2fcf7fc7b]Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa[/b:b2fcf7fc7b]
jest instytucją rządową. Wspiera działania służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja powstała w 1994 roku.
Wspomaga finansowo:
- inwestycje w rolnictwie i związanych z nim usługach oraz w
- przetwórstwie rolno-spożywczym,
- przedsięwzięcia tworzące dla mieszkańców wsi stałe miejsca pracy poza rolnictwem,
- rozwój infrastruktury wiejskiej,
- poprawy struktury agrarnej,
- inwestycje związane z budową giełd i rynków hurtowych,
- oświatę i doradztwo rolnicze oraz upowszechnianie i wdrażanie rachunkowości w gospodarstwach.
[u:b2fcf7fc7b]FORMY POMOCY[/u:b2fcf7fc7b]
Agencja dopłaca do oprocentowania kredytów bankowych. Udziela także gwarancji kredytowych i poręczeń spłat kredytów oraz pożyczek. Wspólną cechą wszystkich form pomocy finansowej jest łączenie środków publicznych, którymi zarządza Agencja, ze środkami własnymi inwestora. Pomoc pochodząca z budżetu państwa jest ich uzupełnieniem. Poza rolnikami i przedsiębiorcami z pomocy Agencji korzystają zarządy gmin inwestujące w infrastrukturę techniczną i produkcyjną na terenach wiejskich.
[u:b2fcf7fc7b]SAPARD[/u:b2fcf7fc7b] to program, dzięki któremu możemy finansować rozwój naszego rolnictwa i wsi do czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Mamy do wykorzystania kilkaset milionów euro.
Pieniądze można wykorzystać na:
- unowocześnienie przetwórstwa produktów rolnych i rybnych,
- inwestycje w gospodarstwach rolnych,
- rozwój infrastruktury wiejskiej,
- modernizację infrastruktury wiejskiej,
- rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi.
Dzięki programowi SAPARD można uzyskać zwrot części wcześniej poniesionych kosztów inwestycyjnych - do 50%.
[u:b2fcf7fc7b]ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZąDZANIA I KONTROLI[/u:b2fcf7fc7b] (ang. IACS)
Wprowadzenie tego systemu to największe wyzwanie dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od początku jej istnienia. To system, dzięki któremu polscy rolnicy - po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej - będą mogli korzystać z dopłat bezpośrednich do produkcji rolnej. Rolnicy, którzy chcą otrzymać dopłaty do produkcji roślinnej i zwierzęcej (tzw. dopłaty bezpośrednie), muszą najpierw zarejestrować swoje gospodarstwa; w ten sposób obejmie je ZSZiK. Rozpoczęliśmy od kolczykowania sześciu milionów sztuk bydła. Oznakowane zwierzęta są rejestrowane w ewidencji ogólnokrajowej. Dzięki temu zarówno żywiec, jak i mięso mogą być dopuszczone do obrotu handlowego.

[b:b2fcf7fc7b]Agencja Nieruchomości Rolnych[/b:b2fcf7fc7b]
kontynuuje działalność Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa została powołana w październiku 1991 r. mocą ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa po to, aby przejąć, zrestrukturyzować i sprywatyzować mienie po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych, nieruchomości rolne Państwowego Funduszu Ziemi, a także inne mienie rolne stanowiące własność Skarbu Państwa.
Ponadto na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Agencja została także zobowiązana do przejmowania na własność Skarbu Państwa nieruchomości rolnych, wchodzących w skład gospodarstw rolnych, na wniosek właścicieli, którzy mają ustalone prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników.
[u:b2fcf7fc7b]Istotę AWRSP charakteryzowały następujące zasady funkcjonowania:[/u:b2fcf7fc7b]
- powiernictwo - wyrażające się w swobodnym (w granicach prawa) dysponowaniu majątkiem Skarbu Państwa, w wyniku powierzenia przez Państwo wszystkich swoich uprawnień wobec tego majątku,
- samofinansowanie - oznaczające konieczność prowadzenia gospodarki w okresie przekształceń i samych przekształceń bez dofinansowania zewnętrznego. Agencja działała na rzecz Skarbu Państwa, ale - stanowiąc odrębną osobę prawną - w imieniu własnym. Konsekwencją takiej konstrukcji prawnej było przyjęcie i konsekwentne stosowanie w praktyce zasady samofinansowania tej instytucji,
- obligatoryjność przekształceń - co oznaczało dla państwowych gospodarstw rolnych konieczność podporządkowania się procedurom restrukturyzacyjnym; ażeby to było możliwe państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej zostały zlikwidowane nie tylko fizycznie, ale i formalnie.

Działalność Agencji w sferze restrukturyzacji i prywatyzacji zdeterminowały następujące cele i uwarunkowania:
- wymóg szybkiego przejęcia mienia rolnego Skarbu Państwa do Zasobu,
- konieczność zrestrukturyzowania tego mienia - dotyczy to zwłaszcza nieruchomości pochodzących ze zlikwidowanych pgr,
- wymóg spłaty zadłużenia przejętego wraz z mieniem pochodzącym z PGR,
- potrzeba administrowania mieniem wchodzącym w skład zorganizowanych jednostek gospodarczych w okresie poprzedzającym jego rozdysponowanie,
- niezbędność wykonania licznych prac zabezpieczających obiekty przejęte do Zasobu, a także remontów i inwestycji umożliwiających dalszą eksploatację i często warunkujących możliwość trwałego rozdysponowania tych obiektów,
- konieczność prywatyzacji mienia przede wszystkim poprzez jego sprzedaż i wydzierżawianie, a także poprzez nieodpłatne przekazywanie na rzecz ustawowo wskazanych jednostek i podmiotów,
- wymóg sprawowania nadzoru właścicielskiego nad użytkownikami nieruchomości rolnych Skarbu Państwa.

Przejmowane przez Agencję nieruchomości rolne oraz mienie z nim związane stworzyły [u:b2fcf7fc7b]Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP).[/u:b2fcf7fc7b]
Kierunki gospodarowania Zasobem zostały określone w ustawie. Agencja gospodarowała Zasobem w drodze:
- sprzedaży mienia w całości lub jego części,
- oddania na czas oznaczony do odpłatnego korzystania (wydzierżawienia) osobom prawnym lub fizycznym,
- wniesienia mienia lub jego części do spółki,
- oddania na czas oznaczony administratorowi całości lub części mienia w celu gospodarowania,
przekazania w zarząd.
- nieruchomości wchodzące w skład Zasobu WRSP mogły być także przekazane nieodpłatnie: gminom na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, Polskiej Akademii Nauk, szkołom wyższym i jednostkom badawczo-rozwojowym na cele służące wykonywaniu ich zadań statutowych, Lasom Państwowym w celu zalesiania, osobom prawnym Kościołów (na podstawie przepisów szczególnych). W przypadkach uzasadnionych gospodarczo grunty rolne wchodzące w skład Zasobu mogły być odłogowane, czyli czasowo wyłączone z produkcji rolnej.

Prowadzona przez Agencję restrukturyzacja nieruchomości rolnych miała na celu: ograniczenie nieracjonalnej koncentracji gruntów m.in. przez podział przedsiębiorstw; uwolnienie części gruntów z przeznaczeniem na powiększenie gospodarstw indywidualnych; oddzielenie działalności socjalnej przedsiębiorstw od ich funkcji gospodarczych; wyłączenie gruntów potrzebnych do zrealizowania pozarolniczych planów związanych m.in. z budową autostrad, ochroną przyrody i zalesianiem oraz utrzymaniem możliwie dużej liczby miejsc pracy.
Prywatyzacja sektora państwowego w rolnictwie zmierza do tworzenia warunków sprzyjających efektywnemu gospodarowaniu. Wyraża się to w rezygnacji państwa z zarządzania gospodarstwami rolnymi i w wykorzystaniu atrybutu przedsiębiorczości osób podejmujących gospodarowanie na własny rachunek i własne ryzyko.
Przyjęte w ustawie rozwiązania prawne umożliwiają indywidualne podejście do każdego przekształcanego przedsiębiorstwa oraz zastosowanie różnych kierunków rozdysponowania mienia - sprzedaż, dzierżawa, administrowanie, tworzenie spółek prawa handlowego. Ustawa przewiduje także różnorodność stosowanych metod rozdysponowania majątku - przetargi licytacyjne i ofertowe, przetargi ograniczone, tryb bezprzetargowy, nieodpłatne przekazanie - oraz dopuszcza różne podmioty do prywatyzacji nieruchomości rolnych należących do Skarbu Państwa: indywidualni rolnicy, byli pracownicy PGR, firmy z otoczenia rolnictwa, spółki z udziałem kapitału zagranicznego.

Oferta Agencji obejmowała:
- całe gospodarstwa rolne, tzn. ziemia, budynki, budowle, maszyny i urządzenia wraz z inwentarzem żywym i zapasami,
- części gruntów popegeerowskich, które po restrukturyzacji przeznacza się do odrębnego użytkowania,
- grunty Państwowego Funduszu Ziemi,
- gospodarstwa rybackie ze stawami i jeziorami,
- zbędne maszyny i urządzenia, które dotychczas były użytkowane w przejętych przez Agencję gospodarstwach.

W miarę upływu czasu stopniowo zmieniały się uwarunkowania funkcjonowania Agencji. Najbardziej istotne zmiany nastąpiły w ostatnich kilku latach, gdy - dzięki rozwiązaniu problemu zadłużenia przejętego wraz z mieniem, pojawiła się nadwyżka bieżących wpływów nad wydatkami. Stworzyła ona możliwości wzmożenia aktywności w sferze działalności socjalnej oraz aktywizującej środowiska byłych pracowników PGR. Agencja podjęła działania na rzecz utrzymania, bądź tworzenia nowych miejsc pracy, udzielała pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR w dostępie do kształcenia i w sprawach socjalnych mieszkańcom osiedli popegeerowskich. Ponadto Agencja prowadziła prace urządzeniowo-rolne na gruntach Skarbu Państwa oraz organizowała program osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa itp.

W roku 2002 na Agencję nałożone zostały w drodze ustawowej nowe zobowiązania- m.in. takie jak:
- przekazywanie części wpływów statutowych na rachunek bankowy Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz tworzenia miejsc pracy i aktywizację zawodową bezrobotnych, a w szczególności absolwentów zamieszkałych na terenach wiejskich oraz małych miast (przy czym zobowiązanie Agencji z roku 2001 do przekazywania części wpływów statutowych w celu zabezpieczenia możliwości finansowania wypłat świadczeń przedemerytalnych dla pracowników byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej pozostało nadal aktualne),
- przekazywanie części wpływów statutowych Agencji na realizację zadań Agencji Rynku Rolnego,
- dokapitalizowanie Banku Gospodarki żywnościowej (odrębna decyzja Rządu),
- nieodpłatne przekazywanie gruntów Zasobu na własność osobom bezrobotnym pozostającym bez prawa do zasiłku, które były pracownikami pgr (po 2 ha na osobę).
Również w 2002 roku zdecydowano ustawowo o przekazaniu Ministrowi właściwemu ds Skarbu Państwa akcji i udziałów objętych lub nabytych przez Agencję- z wyjątkiem udziałów w spółkach o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej - realizujących programy hodowlane.
Od 16 lipca br. Agencja ma możliwość sprawowanie kontroli nad częścią obrotu nieruchomościami rolnymi, służącej realizacji celów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

[b:b2fcf7fc7b]Agencja Rynku Rolnego[/b:b2fcf7fc7b]
Od 1 maja 2004 roku Agencja Rynku Rolnego jest agencją płatniczą i działa zgodnie z prawodawstwem unijnym.
Agencja Rynku Rolnego jako agencja płatnicza - po uzyskaniu akredytacji - administruje w Polsce wybranymi mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.
Bezpośrednie stosowanie Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce oznacza, że programy interwencyjne uruchamiane są w przypadkach określonych w prawodawstwie UE bądź decyzją Komisji Europejskiej podejmowaną po przeanalizowaniu sytuacji na rynkach rolnych.

Agencja Rynku Rolnego jako agencja płatnicza:
- wydaje decyzje administracyjne umożliwiające producentom rolnym, przedsiębiorcom z branży rolno-spożywczej, w tym podmiotom skupującym i przetwórczym oraz importerom i eksporterom uczestniczenie w mechanizmach WPR, za które odpowiedzialna jest ARR,
- kontroluje prawidłowość wykorzystania środków finansowych wypłacanych uczestnikom poszczególnych mechanizmów WPR,
- wypłaca środki finansowe uczestnikom poszczególnych mechanizmów WPR,
- przekazuje Komisji Europejskiej informacje dotyczące mechanizmów WPR realizowanych przez ARR,
- informuje uczestników mechanizmów o decyzjach podjętych na szczeblu Wspólnoty w odniesieniu do realizowanych przez ARR mechanizmów WPR.

Agencja Rynku Rolnego swoją działalnością obejmuje ponad 20 grup towarowych, realizując w ich obrębie 50 mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, między innymi:
- interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych i ich przetworów,
- dopłaty do prywatnego przechowywania produktów,
- administrowanie regulacjami handlowymi, w tym wydawanie pozwoleń na przywóz i wywóz oraz wypłacanie refundacji wywozowych,
- administrowanie systemami kwotowania produkcji wybranych produktów: mleka, skrobi ziemniaczanej oraz tytoniu,
- wsparcie popytu wewnętrznego poprzez stosowanie dopłat, w tym dopłat do przetwórstwa, spożycia oraz sprzedaży po obniżonych cenach produktów organizacjom o charakterze niedochodowym.

Beyatkie
Posty: 2
Rejestracja: 04 gru 2005, 12:32

Post autor: Beyatkie » 04 gru 2005, 12:43

Czy pominę Agencję przy zakupie gospodarstwa wraz z ziemia 10 ha uprawianą bez uprawnien rolniczych tylko z wyższym wykształceniem i nie wyprzedzi mnie Agencja Rolna, bo wiem że oni mają pierwszeństwo

PROSZE O SZYBKą ODPOWIEDZ, TO JEST BARDZO WAżNE

Pozdrawiam

lajkonik
Posty: 99
Rejestracja: 17 maja 2005, 21:57

Post autor: lajkonik » 04 gru 2005, 12:57

Jeśli Tobie nie przysługują żadne uprawnienia przed ANR to na pewno prawo pierwokupu ma ta agencja.
Pamiętaj, iż "oficjalne" zapytanie do ANR czy wykona prawo piewokupu, nie ma mocy prawnej - czas na podjęcie decyzji ma dopiero po podpisaniu umowy warunkowej...

Beyatkie
Posty: 2
Rejestracja: 04 gru 2005, 12:32

Post autor: Beyatkie » 05 gru 2005, 17:54

Jesli moja zona ma wyzsze wyksztalcenie to moze to kupic czy pierwszenstwo bedzie miala Agencja?bo slyszalem ze wyzsze wyksztalcenie wystarczy

Z góry dzieki za odpowiedz

falco
Posty: 16
Rejestracja: 18 lis 2005, 9:45

Post autor: falco » 05 gru 2005, 22:48

W ustawie jest napisane:
Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli:
- uzyskała wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze lub wykształcenie średnie lub wyższe
I wydaje mi sie że to średnie lub wyższe odnosi sie również do wykształcenia rolniczego,ale nasze ustawy są tak napisane że najlepiej zwrócic się po interpretację do ministerstwa.Tylko nie bardzo wiem o co tyle szumu.Jest bardzo mało prawdopodobne aby agencja skorzystała z przysługującego jej prawa pierwikupu.Wystarczy trochę "powęszyć" czy i w jakich okolicznościach agencja wykonała to prawo w tamtej okolicy.
Pozdrawiam

marzena
Posty: 1
Rejestracja: 08 gru 2005, 16:36

Post autor: marzena » 08 gru 2005, 17:00

Czy Agencja Nieruchomości Rolnych jest podmiotem gospodarczym w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej?

ODPOWIEDZ