Najczęściej zadawane pytania z zakresu pośrednictwa

Testy egzaminacyjne, symulacja transakcji, wzory dokumentów, porady i opinie - jak zostać pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Pytania i odpowiedzi do egzaminów części pisemnej i ustnej. Forum dostępne tylko dla użytkowników zarejestrowanych.
lajkonik
Posty: 99
Rejestracja: 17 maja 2005, 21:57

Post autor: lajkonik » 31 sty 2006, 12:10

[i:d7b0a824e2]1. Czy osoba z wyższym wykształceniem i ukończonym kursem kwalifikacyjnym przed 1.01.2006r. będzie mogła ubiegać się po tej dacie o licencję?[/i:d7b0a824e2]
Tak.

[i:d7b0a824e2]2. Czy świadectwo ukończenia liceum (bez matury) umożliwia ubieganie się o licencję pośrednika?[/i:d7b0a824e2]
Jeżeli na świadectwie wyraźnie widnieje zapis, że osoba uzyskała wykształcenie średnie, to nie ma przeciwwskazań do ubiegania się przez taką osobę o licencję pośrednika. Niemniej jednak, czas uzyskania licencji przez taką osobę został przez ustawodawcę ograniczony, ponieważ tylko do końca 2006r. może złożyć wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego.
[i:d7b0a824e2]
3. Czy umowę pośrednictwa musi podpisywać pośrednik, czy też może osoba wykonująca czynności pomocnicze?[/i:d7b0a824e2]
Osoba wykonująca czynności pomocnicze może podpisać umowę pośrednictwa, pod warunkiem, że posiada pisemne upoważnienie od pośrednika wskazanego w treści umowy

[i:d7b0a824e2]4. Jakie to są czynności pomocnicze?[/i:d7b0a824e2]
To dodatkowe, niesamodzielne prace służące jako pomoc i ułatwienie w pracy pośrednika, są to np. prace biurowe. Brak jest prawnej definicji.

[i:d7b0a824e2]5. Czy studia wyższe związane z gospodarowaniem nieruchomościami na kierunku, np. zarządzanie nieruchomościami, ekonomia i inwestycje w nieruchomości czy geodezja umożliwia ubieganie się o licencję pośrednika?[/i:d7b0a824e2]
Nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Trzeba porównać program studiów z minimum programowym określonym przez Ministerstwo Infrastruktury. Porównania dokonuje bezpośrednio MI lub Państwowa Komisja Kwalifikacyjna.

[i:d7b0a824e2]6. Czy tylko osoba prowadząca praktykę zawodową – pośrednik - na grupowych warsztatach dokonuje wpisów w dzienniku, czy inni specjaliści, np. bankowiec prowadzący zajęcia z dziedziny kredytowania, czy notariusz prowadzący zajęcia z zakresu notariatu, mogą dokonywać wpisów ze swoich zajęć?[/i:d7b0a824e2]
Wpisów w dzienniku zawsze dokonuje osoba uprawniona (pośrednik wpisany na listę osób uprawnionych) oraz dodatkowo organizacja zawodowa lub przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jeżeli jest inny niż osoba uprawniona. Nieobowiązkowo pod wpisem może podpisać się osoba, która faktycznie prowadzi dany blok tematyczny na warsztatach.

[i:d7b0a824e2]7. Czy pośrednik może być osobą prowadzącą praktykę zawodową członka najbliższej rodziny?
Nie jest to uregulowane przepisami obowiązującego prawa, więc nie ma przeciwwskazań.[/i:d7b0a824e2]

[i:d7b0a824e2]8. Czy za praktykanta odbywającego praktykę w biurze pośrednika, pośrednik musi odprowadzać składki na ZUS?[/i:d7b0a824e2]
Zależy to od zawartej z praktykantem umowy. Jeżeli osoba odbywa praktykę w ramach stosunku pracy, to pracodawca jest zobowiązany odprowadzać składkę ZUS jak za każdego pracownika.

[i:d7b0a824e2]9. Czy praktykant w biurze pośrednika musi mieć umowę o pracę? [/i:d7b0a824e2]
Nie jest to uregulowane przepisami obowiązującego prawa.

[i:d7b0a824e2]10. Czy polskie licencje obowiązują w krajach UE?[/i:d7b0a824e2]
Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami jest zawodem regulowanym, wobec czego każde państwo członkowskie ma własne regulacje prawne dotyczące wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami.

[i:d7b0a824e2]11. Czy obywatel UE na podstawie licencji nadanej w jego kraju może wykonywać czynności pośrednictwa w Polsce?[/i:d7b0a824e2]
Nie.

[i:d7b0a824e2]12. Czy pośrednik podpisawszy umowę z klientem, może wysłać klienta, aby sam obejrzał nieruchomość, czy jednak nie powinien zaprezentować klientowi danej nieruchomości?[/i:d7b0a824e2]
Zakres czynności pośrednictwa reguluje umowa pośrednictwa. Nie ma prawnego obowiązku pośrednika przy prezentacji nieruchomości. Obecność pośrednika przy oglądaniu nieruchomości przez klienta świadczy o rzetelnym świadczeniu usługi i profesjonalnym podejściu do zawodu.

[i:d7b0a824e2]13. Czy rola pośrednika kończy się tylko na przekazaniu klientowi adresu danej nieruchomości?[/i:d7b0a824e2]
Wszystko zależy od treści podpisanej umowy. Jeżeli z umowy pośrednictwa wynika, że pośrednik zobowiązuje się jedynie do przekazania adresu nieruchomości i z tego tytułu pobiera ustalone wynagrodzenie, to na tym kończy się jego rola. W praktyce rola pośrednika polega na skojarzeniu stron i usunięciu przeszkód do zawarcia transakcji. Zakres czynności reguluje par. 17 Standardów Zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami.

[i:d7b0a824e2]14. Czy pośrednik ma obowiązek sprawdzenia, czy przyjęta przez niego oferta nieruchomości, ma uregulowany stan prawny, czy hipoteka nie jest zadłużona?[/i:d7b0a824e2]
Tak. Wynika to z obowiązku starannego działania i możliwości dostępu do dokumentów chyba, że umowa stanowi inaczej, co przewiduje nowelizacja do ustawy ugn.

[i:d7b0a824e2]15. Czy pośrednik może pośredniczyć w transakcji między dwoma swoimi klientami (ma podpisaną umowę pośrednictwa z kupującym i sprzedającym)?[/i:d7b0a824e2]
Tak pod warunkiem, że w umowie pośrednictwa poinformuje klienta o tym fakcie i uzyska na takie działanie jego zgodę.

[i:d7b0a824e2]16. Czy dopuszczalne jest, aby pośrednik w ogłoszeniach prasowych nie podawał nazwy firmy, a jedynie numer telefonu?[/i:d7b0a824e2]
Nie, pośrednik zobowiązany jest przestrzegać standardy zawodowe oraz zasady uczciwej konkurencji. W ogłoszeniach powinien podawać nazwę firmy.

[i:d7b0a824e2]17. Czy poprawne jest sformułowanie licencjonowane biuro nieruchomości?[/i:d7b0a824e2]
Nie, ponieważ licencja pośrednictwa jest nadawana osobie fizycznej, a nie osobie prawnej.

[i:d7b0a824e2]18. Gdzie można skarżyć pośrednika, który nie dopełnił swoich obowiązków?[/i:d7b0a824e2]
Skargi na pośredników rozpatrywane są przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej, działającej przy Ministerstwie Infrastruktury. Dodatkowo, można złożyć skargę na pośrednika do lokalnego stowarzyszenia, jeżeli dana osoba jest jego członkiem lub pozwać go do sądu.

[i:d7b0a824e2]19. Czy pośrednik, który nie jest zrzeszony w PFRN, może powiedzieć, że jego nie obowiązują standardy zawodowe opracowane przez PFRN, ponieważ są one wewnętrznym dokumentem Federacji i nie mają mocy rozporządzenia?[/i:d7b0a824e2]
Nie, ponieważ Standardy Zawodowe opracowane PFRN zostały uzgodnione z Ministrem Infrastruktury i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury Nr 6, poz. 37 z dnia 19 maja 2005 roku, a zatem obowiązuja wszystkich pośredników.

[i:d7b0a824e2]20. Do kogo skarżyć biura nieruchomości, które nie zatrudniają pośrednika?[/i:d7b0a824e2]
Do Ministra Infrastruktury, Inspekcji Handlowej, do sądu (odpowiedzialność karna z art. 198 ugn). Aktualnie trwają prace nad przepisami dotyczącymi kontroli wykonywania Ustawy o gospodarce nieruchomościami i brak jest szczegółowych unormowań. Wymienione organy mogą wymierzyć sankcje karne.

[i:d7b0a824e2]21. Czy przedsiębiorca zatrudniający pośrednika, który ma swoją polisę ubezpieczeniową OC, musi dodatkowo posiadać wykupioną polisę OC w myśl art. 181 ust.3 noweli ugn?[/i:d7b0a824e2]
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, to zależy od warunków umownych. W przypadku ubezpieczeń grupowych treść umów dostępna jest w lokalnych Stowarzyszeniach. Umowy są zawierane na okres jednego roku. Dotychczas jedna polisa ubezpieczeniowa np. w Warcie obejmowała ubezpieczającego (mógł to być przedsiębiorca lub pośrednik oraz 5 jego pracowników wymienionych z imienia i nazwiska, dodatkowe osoby można było do ubezpieczyć za opłatą). Jeżeli polisa obejmowała zarówno pośrednika jak i przedsiębiorcę to było wszystko w porządku. Warunki umowne mogą być jednak różne.

[i:d7b0a824e2]22. Czy w myśl art. 16 ust.1 noweli ugn tylko osoby, które prowadziły swoją działalność gospodarczą przed 31.12.01r. mogą występować o zaliczenie tego okresu na poczet praktyki zawodowej? Co z osobami zatrudnionymi przez przedsiębiorców?[/i:d7b0a824e2]
Art. 16 ust. 1 noweli ugn mówi o osobach prowadzących działalność zawodową, a nie działalność gospodarczą.

[i:d7b0a824e2]23. Kto może kontrolować prawidłowe wykonywanie czynności pośrednictwa?[/i:d7b0a824e2]
Wg art.193a ugn, osobą uprawnioną do przeprowadzania kontroli jest właściwy minister do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej lub osoba przez niego upoważniona.

[i:d7b0a824e2]24. Kto nakłada kary, o których mowa w art. 198 ust. 1 i 2 noweli ugn?[/i:d7b0a824e2]
Sądy powszechne w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

[i:d7b0a824e2]26. Czy pośrednik po 1.01.2006r. będzie mógł łączyć wykonywanie czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z pracą w innej dziedzinie gospodarki?[/i:d7b0a824e2]
Tak.

Wyjaśnienia:
ugn – Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dn. 21.08.97 r. (Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r., Dz.U. Nr 150, poz. 1251 z 2006r.)

ODPOWIEDZ