Dom - podstawowe dokumenty przy sprzedaży

Wymiana doświadczeń, wzory dokumentów, sposoby prowadzenia biura nieruchomości, informacje bieżące, archiwizacja dokumentów, licencje, opisy programów do obsługi biur nieruchomości. Forum dostępne tylko dla użytkowników zarejestrowanych.
imported_W
Posty: 125
Rejestracja: 29 gru 2004, 12:58

Post autor: imported_W » 16 maja 2005, 17:15

- dokumenty tożsamości sprzedających i kupujących
- odpis z KW,
- mapka i opis uprawniające do ujawnienia domu w KW (jeżeli nie jest ujawniony),
- pozwolenie na użytkowanie domu,
- akt notarialny nabycia działki,
- wgląd lub wypis z ewidencji gruntów,
- przeznaczenie gruntu w planie przestrzennego zagospodarowania,
- zaświadczenia o opłaceniu podatku od nieruchomości i uiszczeniu
opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Czy o czymś zapomniałem?

jask1966
Posty: 7
Rejestracja: 12 wrz 2006, 19:24

Post autor: jask1966 » 18 lis 2006, 10:23

a jezeli nabywcą jest obywatel UE ( nie ma polskiego paszportu) to jakie dokumenty, gdzie załatwia sie te pozwolenie na zakup ( adres, tel. ) jak długo sie czeka na odpowiedź. Pozdrawiam jask1966 ( mail: jask1966@vp.pl)

Marpan
Posty: 4
Rejestracja: 30 paź 2006, 21:45

Post autor: Marpan » 10 gru 2006, 14:10

No właśnie czy ktoś mógłby wyjasnić jak wygląda cała procedura z uzyskiwaniem dokumentów gdy kupcem jest cudzoziemiec?

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 11 gru 2006, 21:23

Na wstępie chciałbym poinformować, że sprawa nabywania nieruchomości przez cudzoziemców była już tematem jednego z wątków na naszym forum. Oto link: http://www.forum.w.nieruchomosci.pl/sho ... .php?t=366 O dokumentach niezbędnych do uzyskania zezwolenia mówi ustawa z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (zwana dalej przeze mnie „ustawą”) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości (zwane dalej „rozporządzeniem”) Ustawa w art. 1a ust 3 określa, że wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1) oznaczenie wnioskodawcy i jego statusu prawnego;
2) oznaczenie nabywanej nieruchomości;
3) oznaczenie zbywcy;
4) określenie formy prawnej nabycia nieruchomości;
5) informację o celu i możliwości nabycia nieruchomości.

Do wniosku, o którym mowa powyżej cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia jest obowiązany dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku oraz okoliczności potwierdzające więzi cudzoziemca z Rzecząpospolitą Polską (określone w art. 1a ust 2 tj. posiadanie polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia; zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej; posiadanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich; członkostwo w organie zarządzającym przedsiębiorców wymienionych w art. 1 ust. 2 pkt 4; wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej lub rolniczej, zgodnie z przepisami prawa polskiego), a także inne dokumenty umożliwiające ustalenie prawidłowości nabycia nieruchomości.

Owe dokumenty dołączane do wniosku są wymienione w rozporządzeniu. A więc wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące:
1) oznaczenia wnioskodawcy:
a) w przypadku osoby fizycznej - obywatelstwo oraz adres zamieszkania,
b) w przypadku osoby prawnej i spółki nieposiadającej osobowości prawnej - adres jej siedziby, przedmiot działalności, imiona i nazwiska członków zarządu, a także informacje dotyczące wspólników, udziałowców lub akcjonariuszy, z podaniem:
– w przypadku osoby fizycznej - imienia i nazwiska, obywatelstwa oraz adresu zamieszkania,
– w przypadku osoby prawnej i spółki nieposiadającej osobowości prawnej - adresu jej siedziby,
oraz procentowej ilości głosów posiadanych na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu przez poszczególnych udziałowców lub akcjonariuszy;
2) oznaczenia nabywanej nieruchomości:
a) w przypadku nieruchomości gruntowej - ulica, miejscowość, gmina i województwo, numer działki ewidencyjnej, powierzchnia w hektarach, numer księgi wieczystej oraz cechy zabudowy,
b) w przypadku nieruchomości budynkowej - numer budynku, ulica, miejscowość, gmina i województwo,
c) w przypadku lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności - numer budynku i lokalu, ulica, miejscowość, gmina i województwo, powierzchnia użytkowa lokalu w metrach kwadratowych oraz udział w nieruchomości wspólnej, na której usytuowany jest lokal;
3) oznaczenia zbywcy:
a) w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania,
b) w przypadku osoby prawnej - adres siedziby, wraz z przysługującym tytułem prawnym do zbywanej nieruchomości;
4) określenia rodzaju czynności prawnej nabycia nieruchomości;
5) uzasadnienia wskazującego, na jakie cele nieruchomość będzie wykorzystywana.

Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2-4 ustawy, we wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości powinien oprócz informacji, o których mowa w

Emi
Posty: 9
Rejestracja: 13 maja 2006, 16:19

Post autor: Emi » 12 gru 2006, 10:28

Mam pytanie czy do ujawnienie domu w KW potrzebny jest wypis z rejestru budynku, czy rejestru gruntów?

Proszę o pomoc. :)

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 12 gru 2006, 11:20

Potrzebny będzie wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej. Mówi o tym

ODPOWIEDZ