Pozyskanie środków UE na remont nieruch.

Zarządzanie nieruchomościami, sprawy dotyczące zarzadców nieruchomości i kandydatów na zarządców. Forum dostępne tylko dla użytkowników zarejestrowanych.
goja
Posty: 9
Rejestracja: 06 kwie 2007, 12:29

Post autor: goja » 06 kwie 2007, 13:08

Witam!
Pytanie do doświadczonych zarządców.
Czy ktoś z Państwa starał się o środki z UE na remont zabytkowej nieruchomości? Nieruchomość jest własnością wspólnoty mieszkaniowej.
Intersuje mnie w jaki sposób można takie środki pozyskać? Jakie dokumenty należy zgromadzić, do kogo kierować wnioski? Będę wdzięczna za wszelkie info.

agata
Posty: 23
Rejestracja: 28 maja 2006, 13:07

Post autor: agata » 06 kwie 2007, 14:53

Wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie remontu zabytkowych budynków najczęście fasad oraz zagospodarowania przylegąjcego do nich otoczenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nie można jednak wykorzystywać tych środków na prace budowlane i remontowe wewnątrz budynków. Natomiast dom musi być budynkiem rejestrowym, czyli wpisanym do rejestru zabytków. Warunkiem przyznania dotacji unijnej bywa również, ale oczywiście niekoniecznie w każdym przypadku stworzenie nowych, stałych miejsc pracy, np. powstanie sklepu czy baru na parterze albo biura firmy, na zaadaptowanym do tego strychu. Restauracja fasady budynku musi wpisywać się w lokalny program kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych gospodarczo - społecznie dzielnic, który tworzą gminy. Nie każda wspólnota może wystąpić o dofinansowanie unijne, którego wysokość wynosi 75 procent kosztów prac konserwatorskich i budowlanych. Do tego dochodzi jeszcze 10 procent dofinansowania z budżetu państwa.
Możliwość wspierania przez miasto remontów i prac konserwatorskich obiektów, które należą do Kościoła, instytucji publicznych i społecznych czy osób prywatnych może też wspierać gmina. W ten sposób może wspierać ratowanie cennych zabytków, których utrzymanie i odnowa są bardzo kosztowne i często przekraczają możliwości właścicieli. Bez takiej pomocy wiele cennych budynków i detali mogłoby ulec bezpowrotnemu zniszczeniu.

Formularze wniosków gotowe do wypełnienia można pobierać w biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może być przyznana na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
6) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
7) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
8) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
9) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
10) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
11) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
12) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
13) uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
14) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
15) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-14;
16) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może sięgnąć nawet 100 proc. Podobnie jest w przypadku, gdy bardzo cenny obiekt wymaga natychmiastowych prac konserwatorskich.
Tak się dzieje, np. w Toruniu, we Wrocławiu:
"Już od siedmiu lat miasto daje pieniądze na remonty zabytków, których nie jest właścicielem. Ale pomoc otrzymywały tylko instytucje pożytku publicznego, czyli fundacje, stowarzyszenia, związki wyznaniowe. W tym roku po raz pierwszy pieniądze dostaną także wspólnoty mieszkaniowe z zabytkowych kamienic: na remont elewacji i dachu, wymianę okien, odtworzenie detali architektonicznych, słowem - wszystko, co widać z ulicy. Pomoc jest bardzo duża, bo sięga 70 procent kosztów całej inwestycji (w tym przypadku wartość wszystkich prac remontowych wyniesie ponad 6 mln zł).

Wnioski o dotacje złożyło prawie 40 wspólnot, ale tylko 18 spełniło warunki - kamienica musi mieć wpis do rejestru zabytków, stać w "zwartej zabudowie, pierwotnie mieszkaniowej", ma szczególną wartość artystyczną, historyczną, kulturalną oraz wzbogaca ofertę turystyczną. Wspólnoty dostaną pieniądze, jeśli podpiszą teraz umowę z prezydentem Wrocławia.

Jak obiecuje wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl, jeśli program będzie się cieszył zainteresowaniem, dotacje miasto będzie przyznawało dwa razy w roku: wiosenną i jesienną"
źródło: Gazeta Wyborcza z dn. 16.02.2007 r.

Fundusze strukturalne: 26 grudnia 2006 roku weszła w życie ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, akt ten umożliwi m.in. realizację programów operacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych w latach 2007 - 2013.
Ustawa zawiera prawne uregulowania dotyczące sposobu prowadzenia polityki rozwoju społeczno - gospodarczego, koordynuje działania instytucji publicznych w zakresie wydatkowania środków przeznaczonych na ten cel. Reguluje m.in. system wdrażania programów operacyjnych poprzez określenie kompetencji ministra rozwoju regionalnego i zarządów województw w zakresie dotyczącym koordynacji sposobu wykorzystania środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych przeznaczonych na
dofinansowanie programów operacyjnych.

Wspólnoty mieszkaniowe bedą mogły składać wnioski o dofinasowanie projektów wykorzystując środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR w zakresie Celu 1. Nabór wniosków o dofinansowanie nastąpi jednak dopiero po zaakceptowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) i Komisję Europejską, co prawdopodobnie będzie miało miejsce w trzecim kwartale 2007 roku.
W latach 2007 - 2013 w ramach EFRR i 16 Regionalnych Programów Operacyjnych bedzie do wykorzystania 15,9 mld euro łącznie w cenach bieżących.

środki przyznane na projekty z zakresu mieszkalnictwa nie będą mogły wynieść więcej niż 3 % alokacji EFRR na każdy z 16 RPO. Limit alokacji w ramach funduszu strukturalnego EFRR wynika bezpośrednio z art. 7.2 Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przyjętego przez Polskę.
Dofinansowane projekty dotyczące mieszkalnictwa mają dotyczyć obszarów miejskich zagrożonych degradacją i wykluczeniem społecznym. Całość działań ma zapewnić poprawę sytuacji mieszkaniowej uwzględnionej również w polityce mieszkaniowej państwa.
Dofinansowanie z EFRR dla każdego regionu kraju ma być realizowane poprzez RPO dla danego województwa.
RPO określa wysokość środków, jakie otrzyma dane województwo na realizację polityki regionalnej w latach 2007-2013. Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym jest Zarząd Województwa.
W rzeczywistości limit alokacji EFRR przyjęty w RPO przez województwa dla kategorii interwencji 78 (infrastruktura mieszkaniowa) jest różny i tak według informacji uzyskanych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w obecnych projektach RPO waha się on od 0% w województwie podlaskim do 3% (maksymalny poziom alokacji EFRR) w województwie kujawsko - pomorskim.

Regionalny Program Operacyjny danego województwa na lata 2007-2013 jest dokumentem o charakterze operacyjnym, określającym główne kierunki rozwoju województw. Ma on zagwarantować poprawę konkurencyjności gospodarczej województwa, promowanie zrównoważonego rozwoju regionalnego oraz zapewnienie większej spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej regionu.

Programy operacyjne w nowym okresie programowania na lata 2007-2013 uproszczono do poziomu priorytetów, w których określono m.in. możliwe do dofinansowania projekty, rodzaj beneficjentów, którzy mogą się ubiegać o dotacje i poziom dofinansowania projektu.

Dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych wyniesie maksymalnie 85% kwalifikujących się wydatków. Maksymalne wsparcie dotyczy projektów nieobjętych pomocą publiczną.

Spodziewany poziom dofinansowania projektów objętych pomocą publiczną to 40-60% kwalifikowanych wydatków.
Istotnym z punktu widzenia wspólnoty mieszkaniowej jest to, że dany projekt winien być uwzględniony w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Alokacja funduszy strukturalnych przeznaczonych na mieszkalnictwo w danym RPO i ujęcie w Lokalnym Programie Rewitalizacji Urzędu Miasta są warunkami koniecznymi, aby wspólnota mieszkaniowa mogła skutecznie uzyskać dofinansowanie swojego projektu w ramach odpowiedniego priorytetu RPO. Na obszarach nie objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji projekty mają być wyłaniane w drodze konkursu.

Jakkolwiek Urzędy Miast przyjmują wnioski wspólnot mieszkaniowych o ujęcie w Lokalnym Programie Rewitalizacji danego obszaru wsparcia, to faktyczny nabór projektów do rewitalizacji nastąpi dopiero, gdy te programy będą ostatecznie opracowane w oparciu o wytyczne RPO. Warto jednak już dziś rozpocząć starania poprzez złożenie wniosku o ujęcie w Lokalnym Programie Rewitalizacji, zakładając oczywiście że nasz RPO przewidział w swym programie środki na dofinansowanie projektów związanych z mieszkalnictwem.

Opracowywane Regionalne Programy Operacyjne dla 16 województw są obecnie na róznym stopniu zaawansowania. Projekty RPO po akceptacji Komitetu Rady Ministrów i Rady Ministrów podlegać będą dalszym poprawkom o pierwsze nieoficjalne uwagi przekazane przez Komisję Europejską oraz nowe wytyczne dotyczące systemu wdrażania Programu przekazane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Ostateczny kształt projektu RPO musi być również spójny ze strategicznymi wytycznymi Wspólnoty (SWW), Strategią Rowoju Kraju (SRK), Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO) i Strategią Rozwoju Województwa.

Ocena projektów RPO zostanie zakończona prawdopodobnie na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2007 i po akceptacji Komitetu Rady Ministrów i Rady Ministrów przekazana do Komisji Europejskiej celem ostatecznej akceptacji co powinno nastąpić w trzecim kwartale 2007 roku.

Dopiero po akceptacji RPO przez Komisję Europejską Zarządy Województw ogłoszą nabory wniosków o dofinansowanie. Nabór zostanie poprzedzony m.in. ustaleniem kryteriów wyboru projektu, opracowaniem wzorów wniosków i całego systemu wdrażania.

Czyli jak widzisz możliwości jest dużo. Programy ruszają nie wcześniej niż II półowa 2007 roku. Więc do dzieła. Musisz się udać do najbliższego Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miast lub Gminy, do najbliższej Agencji Rozwoju Regionalnego, powinni organizować bezpłatne porady, Konserwator Zabytków.
Ale pamietaj o tych warunkach, które muszą być spełnione: nieruchomość musi być wpisana do rejestru zabytków jako indywidualny zabytek. To jest główny warunek.
Pozdrawiam.
Agata

ODPOWIEDZ