Problem z bonifikatą...

Podatek od spadków i darowizn oraz Kodeks cywilny - procedury postępowania przy spadkach. Znasz takie pojęcia: zachowek, zstępni, wstępni, pasierb - mogą się przydać...
Damko
Posty: 2
Rejestracja: 26 mar 2007, 19:27

Post autor: Damko » 26 mar 2007, 20:09

Witam.
Mam problem bo chciałem sprzedać mieszkanie, które w zeszłym roku w pażdzierniku wykupiłem od miasta na własność, ale muszę zapłacić bonifikatę w wysokości 25 tyś zł.
Jak sprzedać lokal nie płacąc bonifikaty?
Słyszałem że gdybym przepisał komuś z rodziny to mieszkanie to wtedy nie ma bonifikaty bo traktuje sie to jako darowiznę.Czy to prawda?
Słyszałem jeszcze ze mozna nie płacić wtedy gdy kwotę za mieszkanie przeznacze na kupno innej nieruchomości.Czy to prawda?
Jak mam postąpić???
Pozdrawiam

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 27 mar 2007, 7:17

Generalnie istnieje obowiązek zwrotu bonifikaty, jeżeli nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny została zbyta przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia. Jednakże zwrot bonifikaty nie ma zastosowania jeżeli zbycie następuje na rzecz osoby bliskiej np. na rzecz dziecka. Zbycie nieruchomości może nastąpić w drodze sprzedaży, ale także darowizny. Przy darowiźnie dla członków bliskiej rodziny obecnie nie ma obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Damko
Posty: 2
Rejestracja: 26 mar 2007, 19:27

Post autor: Damko » 01 kwie 2007, 9:28

a co to znaczy bliska rodzina?Pytam poniewaz nie mam juz rodziców ani rodzenstwa, jestem jedynakiem, czy moge przepisac to mieszkanie lub w drodze darowizny podarowac to mieszkanie np. cioci lub teściom?
Syna mam ale ma 5 lat więc nie da rady.
Pozdrawiam

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 02 kwie 2007, 7:09

Zwolnionymi od podatku od spadków i darowizn są małżonek darującego, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki itd.) wstępni (rodzice, dziadkowie itd.), pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. Jak widać z tego wyliczenia teściowie lub ciotka nie będą zwolnieni z podatku chyba, że spełnią warunki określone w art. 16 powyższej ustawy tj. przykłądowo nie sąwłaściielami innej nieruchomości, właścicielami praw spółdzielczych lub najemcami, lokal ma powierzchnię niepzekraczającą 110 metrów kwadratowych i będą zamieszkiwać będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat. Pełne brzmienie art. 16 poniżej.

Art. 16. 1. W przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie:
1) w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny lub polecenia darczyńcy przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej,
2) w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do II grupy podatkowej,
3) w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, które sprawowały opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza
- nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału.
2. Ulga, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:
1) spełniają wymogi określone w art. 4 ust. 4;
2) nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
3) nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
4) nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
5) będą zamieszkiwać będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat:
a) od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego - jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku,
b) od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.
3. Jeżeli nabyty budynek lub lokal jest zajęty przez osoby trzecie, spełnienie warunków określonych w ust. 2 pkt 2-5 może nastąpić w okresie 5 lat od dnia nabycia; w tym wypadku zawiesza się odpowiednio bieg terminu przedawnienia do dokonania wymiaru podatku.
4. Za powierzchnię użytkową budynku (lokalu) w rozumieniu ustawy uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych, z wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz szybów dźwigów).
5. Powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m - powierzchnię tę pomija się.
6. (skreślony).
7. Nie stanowi podstawy do wygaśnięcia decyzji lub ustalenia zobowiązania podatkowego:
1) zbycie udziału w budynku lub lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego na rzecz innego ze spadkobierców lub obdarowanych, albo
2) zbycie budynku lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (udziału w budynku lub lokalu), albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży na nabycie innego budynku lub lokalu mieszkalnego (udziału w budynku lub lokalu) albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), albo budowę innego budynku lub lokalu nastąpiło w całości w okresie dwóch lat od dnia zbycia i łączny okres zamieszkiwania w zbytym i nabytym budynku lub lokalu, potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały, wynosi 5 lat.
8. Warunek określony w ust. 2 pkt 5 lit. b uważa się za spełniony również wtedy, gdy budynek lub lokal mieszkalny (udział w budynku lub lokalu) albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (udział w takim prawie) został zbyty przed rozpoczęciem zamieszkiwania, ze względu na konieczność zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży na nabycie innego budynku lub lokalu mieszkalnego (udziału w budynku lub lokalu), albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), albo budowę innego budynku lub lokalu nastąpiło w całości w okresie dwóch lat od dnia zbycia.

qwert
Posty: 54
Rejestracja: 02 gru 2006, 23:44

Post autor: qwert » 05 kwie 2007, 1:01

[quote:41fa4e0c52="Damko;4864"]a co to znaczy bliska rodzina?Pytam poniewaz nie mam juz rodziców ani rodzenstwa, jestem jedynakiem, czy moge przepisac to mieszkanie lub w drodze darowizny podarowac to mieszkanie np. cioci lub teściom?
Syna mam ale ma 5 lat więc nie da rady.
Pozdrawiam[/quote:41fa4e0c52]


Mieszkanie trzeba darować żonie (rozdzielność i darowanie swojego udziału w mieszkaniu), następnie żona może je darować teściom-czyli swoim rodzicom. Może to nastąpić nawet dzień po dniu - w ustawie nie ma nic o terminach. Teściowie równie dobrze mogą kolejnego dnia sprzedać mieszkanie - oczywiście temat bonifikaty upadł wraz z pierwszą darowizną. Cała operacja to 3 dni i koszt około 600,- za rozdzielność majątkową.

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 05 kwie 2007, 19:04

[quote:b5bfbed08e="qwert;4929"]Mieszkanie trzeba darować żonie (rozdzielność i darowanie swojego udziału w mieszkaniu), następnie żona może je darować teściom-czyli swoim rodzicom. Może to nastąpić nawet dzień po dniu - w ustawie nie ma nic o terminach. Teściowie równie dobrze mogą kolejnego dnia sprzedać mieszkanie - oczywiście temat bonifikaty upadł wraz z pierwszą darowizną. Cała operacja to 3 dni i koszt około 600,- za rozdzielność majątkową.[/quote:b5bfbed08e]

A co gdy gmina upomni się o zwrot bonifikaty powołując się na omawianą już kiedyś na naszym forum uchwałę Sądu Najwyższego:

uchwała
z dnia 2002.11.06
Sąd Najwyższy
III CZP 59/02
Właściwy organ może żądać zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, w wypadku zbycia lokalu mieszkalnego przez osobę bliską spadkodawcy przed upływem terminu określonego w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 ze zm.) na rzecz osoby nie będącej bliską zbywcy w rozumieniu tej ustawy.
OSNC 2003/7-8/101
55837
Dz.U.04.261.2603: art. 68
Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący)
Sędzia SN Jan Górowski
Sędzia SN Tadeusz żyznowski (sprawozdawca)

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Gminy miejskiej Z. przeciwko Mirosławowi S. o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 6 listopada 2002 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Iwony Kaszczyszyn, zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w

kruk
Posty: 1
Rejestracja: 25 cze 2007, 16:09

Post autor: kruk » 25 cze 2007, 17:01

Pytanie do Pana Piotra:

Czy jakikolwiek sąd wydał na podstawie orzeczenia SN już wyrok, w którym uznał prawa gminy lub miasta do domagania się zwrotu bonifikaty od osoby bliskiej (mowimy o sytuacji,kiedy wszyscy zyja). Sam mam ten problem - kupilem mieszkanie od gminy, przed uplywem 5 lat darowalem rodzicom, oni z kolei przed uplywem 5 lat od pierwotnego nabycia je sprzedali. Teraz gmina chce sciagnac zwrot bonifikaty z moich rodzicow. Czy moze to zrobic opierajac sie na orzeczeniu SN, ktore wydano w sprawie zwiazanej z dziedziczeniem spadku,wsklad ktorego wchodzilo mieszkanie? Mam nadzieje, ze nie. Bardzo prosze o porade, bo sprawa jest dla moich rodzicow gardlowa.

kruk

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 25 cze 2007, 20:59

Nie wiem czy jakiś sąd wydał orzeczenie w tej sprawie na podstawie uchwały SN, jest jednak wielce prawdopodobne, że zgodziłby się z tą uchwałą. Gminy widzą, że jest taka, korzystna dla nich uchwała Sądu Najwyższego i mogą zechcieć skorzystać z takiej interpretacji przepisów. Co więcej spotkałem się z zaleceniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej sugerującymi żądanie przez gminę zwrotu bonifikaty w przypadku sprzedania lokalu przez osobę bliską przed upływem 5 lat. Tym bardziej gmina może więc zażądać zwrotu bonifikaty by nie narazić się na połajanki w trakcie kontroli.

ODPOWIEDZ