pytania, ponoć nowe

Testy egzaminacyjne, symulacja transakcji, wzory dokumentów, porady i opinie - jak zostać pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Pytania i odpowiedzi do egzaminów części pisemnej i ustnej. Forum dostępne tylko dla użytkowników zarejestrowanych.
karolina899
Posty: 23
Rejestracja: 23 paź 2006, 21:16

Post autor: karolina899 » 17 lis 2006, 21:46

Witam.
Zamieszczam kilka chyba nowych pytań. Nie wiem czy pochodzą one z zestawu 1850, lub z testów z ostatnich kilku miesięcy. Dostałam je na repetytorium i były oznaczone jako "nowe".
Zaznaczyłam odpowiedzi, ale nie jestem pewna czy są poprawne. Proszę o opinie.
Jeśli to są nowe pytania, mogę zamieścić resztę

1. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może:
a. 0 zmienić przepisy kpa w całości lub części na postępowaniu w sprawach wynikających z podległości służbowej pracowników organów państwowych i państwowych jednostek organizacyjnych
b. 0 państwowych sprawach wynikających z nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami państwowymi i państwowymi jednostkami organizacyjnymi
c. 1 rozciągnąć przepisy kpa w całości lub części na postępowanie w sprawach podległości służbowej pracowników organów jednostek organizacyjnych należących do właściwości polskich przedstawicieli dyplomatycznych i urzędów konsularnych

2. Wysokość wskaźników szacunkowych gruntów stanowiących lasy zależy od:
a. 1 grupy typów siedliskowych lasów
b. 1 okręgu podatkowego
c. 0 bonitacji siedliska

3. Kodeks postępowania administracyjnego normuje m.in. postępowanie w sprawach:
a. 1 wydawania zaświadczeń
b. 1 rozstrzygania sporów o właściwości między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej
c. 0 karnych skarbowych


4. Jeżeli organ, który otrzymał skargę nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest:
a. 0 zwrócić skargę skarżącemu niezwłocznie po stwierdzeniu swojej niewłaściwości
b. 0 przekazać skargę właściwemu organowi, który powiadomi skarżącego o przejęciu sprawy
c. 1 niezwłocznie, nie poźniej jednak niż w terminie 7 dni, przekazać ją właściwemu organowi zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ

5. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną, zgodnie z kpa, postępowanie może być wznowione:
a. 1 przed stwierdzeniem sfałszowania dowodu lub popełnienia przestępstwa orzeczeniem sądu lub innego organu
b. 1 gdy postępowanie przed sądem lub innym organem nie może być wszczęte na skutek upływu czasu
c. 1 gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją

6. Krajowym programem zwiększania lesistości określa:
a. 1 wielkość zalesień, ich rozmieszczenie oraz sposób realizacji
b. 0 podmioty zobowiązane do realizacji zalesień
c. 0 rodzaje gruntów przeznaczonych do zalesienia

7. Skreśleń i poprawek w protokole
a. 0 można dokonywać w dowolny sposób z tym, że poprawki winny być stwierdzone w protokole przed jego podpisaniem
b. 0 można dokonywać w każdym czasie, z tym, że protokół z przesłuchania osoby, która złożyła zeznanie w języku obcym powinien podpisać tłumacz, który dokonał przekładu
c. 1 należy tak dokonywać, aby wyrazy skreślone i poprawione były czytelne

8. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji:
a. 1 która dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną
b. 0 która została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione
c. 0 jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie decyzji

Alicja
Posty: 101
Rejestracja: 30 maja 2006, 7:10

Post autor: Alicja » 18 lis 2006, 12:29

Nowe nie było ich do tej pory z żadnym zestawie, jak masz wiecej to podaj. Będziemy sprawdzać z ustawami.

klara
Posty: 49
Rejestracja: 16 maja 2006, 11:33

Post autor: klara » 18 lis 2006, 14:18

Alicja ma rację ,to są nowe pytania, jak możesz podziel się resztą. Te zaznaczone odpowiedzi są moim zdaniem dobre, sprawdziłam z ustawami ale jak ktoś uważa inaczej niech pisze.

karolina899
Posty: 23
Rejestracja: 23 paź 2006, 21:16

Post autor: karolina899 » 19 lis 2006, 5:10

9. Według kpa strona może cofnąć wniesione odwołanie od decyzji. Organ odwoławczy:
a. 0 uwzględni cofnięcie odwołania w każdym przypadku
b. 1 nie uwzględni cofnięcia odwołania, jeżeli prowadziło by to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo lub interes społeczny
c. 0 jest zobowiązany do uwzględnienia cofnięcia odwołania w każdym przypadku10. Uproszczone plany urządzenia lasu zatwierdza:
a. 1 minister właściwy do spraw środowiska w odniesieniu do lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
b. 1 wojewoda w odniesieniu do pozostałych lasów
c. 0 starosta w odniesieniu do pozostałych lasów11. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu administracyjnym może być:
a. 0 osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych
b. 0 wyłącznie adwokat, radca prawny, doradca podatkowy
c. 1 osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych12. Według kpa stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej rażąco naruszającej prawo może nastąpić:
a. 0 w terminie 10 lat od wydania wadliwej decyzji
b. 0 w terminie 20 lat od wydania wadliwej decyzji
c. 1 w każdym czasie
13. Obligacja skarbowa jest wykupywana po upływie określonego terminu, nie krótszego niż:
a. 0 3 lata
b. 0 2 lata
c. 1 1 rok

Alicja
Posty: 101
Rejestracja: 30 maja 2006, 7:10

Post autor: Alicja » 19 lis 2006, 7:45

Nie zgadzam się z pytaniem 10. Robiliśmy to na praktykach. Poza tym odpowiedź jest taka, że wojewoda zatwierdza ogólnie wszystkie uproszczone plany urządzenia lasu, a tylko plany urządzenia lasu ( nie uproszczone) odnoszące sie do Skarbu Państwa Minister, a pozostałymi lasami zarządza starosta. I tak mam zaznaczone na teście z maja, bo to było w maju.Czyli Minister i starosta.Nie tyle pytanie, ale treść odpowiedzi jest podchwytliwa.

AsiulaMK
Posty: 45
Rejestracja: 06 lis 2006, 10:47

Post autor: AsiulaMK » 20 lis 2006, 7:26

Alicja mogłabyś umieścić test majowy jeśli możesz???

Alicja
Posty: 101
Rejestracja: 30 maja 2006, 7:10

Post autor: Alicja » 20 lis 2006, 10:26

Mogę, ale to już niewiele nowego w nim jest. Pytania się powtarzają, nie ma tam nic innego poza 3-5 o lasach a reszta to to samo. Jak macie wrześniowy to jest lepszy.
EGZAMIN NA LICENCJę ZAWODOWą
POśREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOśCIAMI
2006-05-11


Pyt 1 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu może przysługiwać:

a zarówno osobie prawnej jak i fizycznej
b tylko osobie fizycznej
c tylko osobie prawnej

Pyt 2 Dział czwarty księgi wieczystej przeznaczony jest na wpisy dotyczące:

a ograniczonych praw rzeczowych
b opisu i oznaczenia nieruchomości
c hipotek

Pyt 3 Konstytucja jest:

a najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej
b jednym z aktów prawnych na zasadach równorzędności
c zbiorem norm moralnych

Pyt 4 Podatek to świadczenie:

a przymusowe, bezzwrotne
b publicznoprawne
c pieniężne

Pyt 5 Dochodowość nieruchomości zależy od:

a sposobu jej wykorzystania
b faz cyklu gospodarczego
c sposobu zarządzania

Pyt 6 Cechą specyficzną banku hipotecznego jest to, że:

a udziela kredytów zabezpieczonych hipoteką
b emituje listy zastawne
c przyjmuje depozyty ludności przeznaczone na udzielanie kredytów hipotecznych

Pyt 7 Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają:

a umowa sprzedaży rzeczy i praw majątkowych
b umowa pożyczki
c umowa majątkowa małżeńska

Pyt 8 Decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, wydaje:

a starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
b wójt, burmistrz lub prezydent miasta
c zarząd powiatu

Pyt 9 W celu wykonania zadań określonych ustawą o o ochronie danych osobowych Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma prawo do:

a wstępu w godzinach od 6.00 do 22.00 do pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest zbiór danych
b wglądu do wszelkich dokumentów i danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli
c żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywania i przesłuchania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego

Pyt 10 Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do:

a obciążenia hipoteką nieruchomości stanowiącej przedmiot wspólności ustawowej
b sprzedaży nieruchomości stanowiącej przedmiot wspólności ustawowej, o wartości przekraczającej 100 tys. zł.
c zaciągnięcia kredytu lub pożyczki

Pyt 11 Roszczenia o wynagrodzenie za wykonanie czynności z tytułu umowy zlecenia przedawniają się z upływem:

a dwóch lat
b jednego roku
c dziesięciu lat

Pyt 12 Skreślenie członka z rejestru członków spółdzielni następuje:

a jeżeli z winy członka dalsze jego postępowanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu spółdzielni
b jeżeli z przyczyn niezawinionych przez członka nie wykonuje on obowiązków statutowych
c w przypadku śmierci członka spółdzielni

Pyt 13 Jakie informacje powinien zawierać operat szacunkowy:

a określenie przedmiotu i zakresu wyceny
b dane o wszystkich przychodach właściciela nieruchomości
c opis stanu nieruchomości

Pyt 14 W razie niedotrzymania ustalonego terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste właściwy organ może:

a rozwiązać umowę wieczystego użytkowania w trybie natychmiastowym
b wygasić wieczyste użytkowanie w drodze decyzji
c wyznaczyć termin dodatkowy

Pyt 15 Nieruchomość można obciążyć:

a hipoteką
b służebnością osobistą
c służebnością gruntową

Pyt 16 Do księgi wieczystej urządzonej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu stosuje się:

a odpowiednio przepisy o księdze wieczystej dla nieruchomości
b odrębne przepisy regulujące tego rodzaju księgi wieczyste
c dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu nie można urządzić księgi wieczystej

Pyt 17 Protokół końcowy z postępowania wyjaśniającego z tytułu odpowiedzialności zawodowej wobec pośrednika w obrocie nieruchomościami zawiera:

a imiona i nazwiska członków zespołu prowadzącego postępowanie, podstawę wszczęcia postępowania, opis przebiegu postępowania, decyzję o zastosowaniu jednej z kar dyscyplinarnych
b złożone przez członka zespołu zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem w zakresie wnioskowanej kary dyscyplinarnej
c imię i nazwisko osoby, wobec której wszczęto postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej, zarzuty postawione pośrednikowi w obrocie nieruchomościami, ocenę zasadności zarzutów, wniosek o zastosowanie jednej z kar dyscyplinarnych lub umorzenie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej

Pyt 18 W przypadku przekształcenia prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej we własność domu jednorodzinnego:

a księga wieczysta prowadzona dla prawa do domu jednorodzinnego podlega zamknięciu
b księga wieczysta prowadzona dla prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej staje się księgą wieczystą dla tej nieruchomości
c nie można dokonać przekształcenia prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej w prawo własności

Pyt 19 Notariusz poświadcza:

a własnoręczność podpisu
b zgodność kopii z okazanym dokumentem
c pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu

Pyt 20 Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie:

a pisemnej
b aktu notarialnego
c pisemnej z notarialnie poświadczonymi podpisami stron zawierających umowę

Pyt 21 Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane na rzecz:

a osoby fizycznej
b jednostki samorządu terytorialnego
c Skarbu Państwa

Pyt 22 Zaludnienie mieszkań określa się wskaźnikiem:

a liczby osób na mieszkanie
b liczby metrów kwadratowych na osobę
c liczby gospodarstw domowych na mieszkanie

Pyt 23 Stosowanymi przez inwestorów miernikami efektywności inwestycji są:

a wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
b współczynnik wzrostu inflacji
c wartość zaktualizowana netto (NPV)

Pyt 24 Zgodnie ze Standardami zawodowymi pośredników w obrocie nieruchomościami pośrednik może kontaktować się z osobą, na rzecz której inny pośrednik wykonuje czynności pośrednictwa z klauzulą wyłączności:

a zawsze
b tylko za wiedzą tego pośrednika
c tylko za wiedzą i zgodą tego pośrednika

Pyt 25 Zasada domniemania wiarygodności ksiąg wieczystych polega na tym, że:

a wpisy w księgach wieczystych są zawsze zgodne z prawdą
b wpisy w księgach objęte są rękojmią wiary publicznej
c domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym

Pyt 26 W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym, można żądać usunięcia niezgodności poprzez:

a powództwo o ustalenie rzeczywistego stanu prawnego
b złożenie wniosku o sprostowanie
c złożenie wniosku do sądu okręgowego o zmianę wpisu w księdze wieczystej

Pyt 27 Hipoteka obejmuje:

a samą nieruchomość
b nieruchomość wraz z przynależnościami
c roszczenie właściciela o czynsz najmu lub dzierżawy

Pyt 28 Warunkiem sprawnego funkcjonowania rynku nieruchomości jest likwidacja barier:

a socjologicznych
b ekonomicznych i instytucjonalnych
c prawnych

Pyt 29 Posłowie, zgodnie z Konstytucją RP, są przedstawicielami:

a macierzystej partii politycznej
b wyborców z okręgu, w którym zostali wybrani
c narodu

Pyt 30 Z dniem wpisu do centralnego rejestru pośrednik w obrocie nieruchomościami uzyskuje:

a prawo wykonywania zawodu
b prawo prowadzenia biura pośrednictwa pod własnym nazwiskiem
c prawo rejestracji spółki z o.o. prowadzącej działalność pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Pyt 31 W razie stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Generalny Inspektor, z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej, może nakazać administratorowi danych:

a uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych osobowych
b udostępnienie danych osobowych
c nieudostępnienie danych osobowych

Pyt 32 Administrator danych osobowych powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były:

a przetwarzane zgodnie z prawem
b wykorzystywane według uznania administratora
c zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepodawanie dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami

Pyt 33 Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami pośrednik powinien wykonywać czynności pośrednictwa:

a z należytą starannością – ogólnie wymaganą w stosunkach danego rodzaju
b z należyta starannością – w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, uwzględniającą zawodowy charakter tej działalności
c ze szczególną starannością właściwą dla ich zawodowego charakteru

I kawałek


To jest właśnie test z maja. Jak to coś komuś pomoże.

Alicja
Posty: 101
Rejestracja: 30 maja 2006, 7:10

Post autor: Alicja » 20 lis 2006, 10:27

II kawałek
Pyt 34 Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako:

a osoba zaufania publicznego
b urzędnik państwowy
c reprezentant Ministra Sprawiedliwości i podległego mu resortu

Pyt 35 W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym, można żądać usunięcia niezgodności poprzez:

a złożenie protestu do notariusza o zmianę wpisu w akcie notarialnym
b złożenie wniosku o sprostowanie
c powództwo o ustalenie rzeczywistego stanu prawnego

Pyt 36 Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane jeśli:

a cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż poprzez pozbawienie lub ograniczenie praw do nieruchomości
b wywłaszczane prawa nie mogą być nabyte w drodze umowy
c stan techniczny powoduje zagrożenie dla życia i zdrowia

Pyt 37 W celu ustanowienia odrębnej własności lokalu wyodrębniony lokal wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi:

a należy zaznaczyć na rzucie odpowiednich kondygnacji budynku, a w razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym
- także na wyrycie z operatu ewidencyjnego
b należy zaznaczyć na mapie do celów prawnych
c nie musi być ujawniony na rzutach odpowiednich kondygnacji budynku, a jedynie wystarczy zaświadczenie wydane przez starostę stwierdzające, że lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym

Pyt 38 Podatek od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego o wartości 150 000 zł wynosi:

a 3 000 zł
b 7 500 zł
c sprzedaż ta nie podlega opodatkowaniu

Pyt 39 Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:

a powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
b starosta
c marszałek województwa

Pyt 40 Zasoby nieruchomości w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowią:

a nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa, oddane w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd lub obciążone prawem użytkowania
b nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa, nie oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa , gminy, powiatu lub województwa
c nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, oddane w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd lub obciążone prawem użytkowania na rzecz gminy, powiatu lub województwa

Pyt 41 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych prowadzi ogólnokrajowy rejestr zbiorów danych osobowych zgłoszonych do rejestracji. Rejestr jest:

a jawny
b poufny
c chroniony

Pyt 42 Po wniesieniu odwołania strona, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

a nie może cofnąć odwołania
b może cofnąć odwołanie przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy
c może cofnąć odwołanie jedynie do czasu przekazania akt organowi odwoławczemu

Pyt 43 Zbycie nieruchomości przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej:

a wyłącznie uchwały zarządu
b zgody sądu
c uchwały wspólników wyrażającej zgodę na zbycie

Pyt 44 Wzrostem gospodarczym najczęściej określa się przyrost:

a Dochodu Narodowego Netto
b Produktu Krajowego Brutto
c wielkości produkcji przemysłowej

Pyt 45 Rejestr cen nieruchomości, określonych w aktach notarialnych, oraz wartości nieruchomości, określonych przez rzeczoznawców majątkowych operatach szacunkowych, prowadzi:

a wojewoda
b starosta
c prezydent, burmistrz, wójt

Pyt 46 Do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wymagana jest forma aktu notarialnego:

a zawsze
b tylko gdy strony umowy nie są osobami bliskimi
c zawsze, gdy jedna ze stron umowy jest osobą małoletnia

Pyt 47 Suterena to kondygnacja budynku lub jej część, w której poziom podłogi przynajmniej od strony jednej ściany z oknami znajduje się na głębokości nie większej niż:

a 1,0 m poniżej poziomu terenu przylegającego do tej strony budynku
b 0,9 m poniżej poziomu terenu przylegającego do tej strony budynku
c 0,8 m poziomu terenu przylegającego do tej strony budynku

Pyt 48 Zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność powiatu, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe dokonuje:

a rada powiatu
b zarząd powiatu
c starosta

Pyt 49 Przetarg ustny ma na celu:

a uzyskanie najwyższej ceny
b wybór najkorzystniejszej oferty
c swobodny wybór oferty

Pyt 50 Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają:

a umowy najmu lokali mieszkalnych zawarte na czas nieoznaczony
b umowy o zniesienie współwłasności nieruchomości – w części dotyczącej spłat lub dopłat
c wszystkie umowy o zniesienie współwłasności nieruchomości

Pyt 51 Czy pośrednik w obrocie nieruchomościami pozbawiony zdolności do czynności prawnych zachowuje licencję zawodową:

a tak, pod warunkiem powstrzymania się od wykonywania zawodu
b tak
c nie

Pyt 52 Osoba małoletnia:

a może samodzielnie nabyć nieruchomość drodze umowy
b musi być reprezentowana przy zawarciu na mocy, której nabywa nieruchomość
c może nabyć nieruchomość w drodze umowy tylko przez przedstawiciela

Pyt 53 Niezależnie od ustaleń planu miejscowego podział nieruchomości może nastąpić w celu:

a zniesienia współwłasności nieruchomości zbudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę
b wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze
c wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa

Pyt 54 Jeżeli osoba biorąca udział w czynności notarialnej nie może złożyć własnoręcznego podpisu, gdyż nie umie lub nie może pisać:

a notariusz pobiera tuszowy odcisk wyłącznie kciuka prawej dłoni osoby nie umiejącej się podpisać
b notariusz pobiera tuszowy odcisk palca, natomiast imię i nazwisko tej osoby obok odcisku wpisuje inna osoba oraz umieszcza swój podpis
c na dokumencie podpisują się świadkowie czynności spoza kręgu osób spokrewnionych z osobą, która nie umie się podpisać

Pyt 55 Małżeńska wspólność ustawowa może być rozszerzona lub ograniczona w drodze:

a umowy zawartej w formie aktu notarialnego
b umowy zawartej w formie pisemnej
c oświadczenia w formie aktu notarialnego złożonego przez jednego z małżonków

Pyt 56 Prawo pierwokupu nieruchomości wykonywane jest po cenie:

a ustalonej przez pośrednika w obrocie nieruchomościami
b urzędowej – określonej przez rzeczoznawcę
c ustalonej między stronami w umowie sprzedaży, choć w niektórych wypadkach określonych przepisami prawa cenę może ustalić sąd

Pyt 57 Wynajem lokalu mieszkalnego przez członka spółdzielni mieszkaniowej osobie trzeciej jest możliwy:

a za zgodą zarządu spółdzielni
b za zgodą rady nadzorczej spółdzielni
c bez zgody władz spółdzielni

Pyt 58 Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje:

a sekretarz gminy
b wójt, burmistrz lub prezydent miasta
c rada gminy

Pyt 59 Konstytucja RP postanawia, że społeczna gospodarka rynkowa oparta jest na:

a własności prywatnej
b wolności działalności gospodarczej
c solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych

Pyt 60 Właściciel nieruchomości lub jej części stanowiącej las obowiązany jest do ponownego wprowadzenia roślinności leśnej w okresie:

a do 2 lat od usunięcia drzewostanu
b do 5 lat od usunięcia drzewostanu w razie szkód wywołanych przez pożary i inne klęski żywiołowe
c brak jest regulacji prawnych w tym zakresie

Pyt 61 Podział rynku nieruchomości według kryterium przestrzennego pozwala wyodrębnić rynek:

a nieruchomości mieszkalnych
b lokalny
c krajowy

Pyt 62 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu:

a może być obciążone hipoteką
b nie może być obciążone hipoteką
c może być obciążone hipoteką tylko za zgodą spółdzielni mieszkaniowej

Pyt 63 Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie przeciwstawiały się:

a zasadom współżycia społecznego
b ustawom
c właściwości (naturze) stosunku prawnego

Pyt 64 Prawo, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości, to:

a hipoteka
b zastaw
c rękojmia

Pyt 65 Wskaźnikiem stosowanym najczęściej przez banki do określania stopnia ryzyka kredytowania nieruchomości jest:

a poziom cen nieruchomości na rynku
b poziom inflacji
c stosunek wysokości kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu

Pyt 66 Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie:

a aktu notarialnego
b pisemnej
c pisemnej pod rygorem nieważności

Pyt 67 Jeżeli osoba biorąca udział w czynności notarialnej jest głucha lub głuchoniema to wówczas notariusz jest zobowiązany:

a przywołać do czynności biegłego
b przywołać do czynności świadków spoza kręgu osób spokrewnionych z tą osobą
c przekonać się, że treść czynności jest jej dokładnie znana i zrozumiała

Alicja
Posty: 101
Rejestracja: 30 maja 2006, 7:10

Post autor: Alicja » 20 lis 2006, 10:29

III kawałek majowego
Pyt 68 Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest:

a starosta
b wojewoda
c marszałek województwa

Pyt 69 Status lasu ochronnego w formie decyzji nadaje:

a minister właściwy do spraw środowiska we wszystkich przypadkach
b minister właściwy do spraw środowiska w odniesieniu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa
c starosta w odniesieniu do pozostałych lasów

Pyt 70 Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości:

a nie musi określać terminu zawarcia umowy przyrzeczonej
b jest zobowiązaniem stron do zawarcia umowy przyrzeczonej
c powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej

Pyt 71 Pośrednik wykonujący czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przy pomocy innych osób:

a podlega odpowiedzialności cywilnej na zasadzie ryzyka
b podlega odpowiedzialności karnej
c nie podlega odpowiedzialności cywilnej

Pyt 72 Prawo pierwokupu oznaczonej nieruchomości na wypadek gdyby druga strona sprzedała nieruchomość osobie trzeciej może wynikać:

a tylko z ustawy
b tylko z umowy
c z ustawy lub umowy

Pyt 73 Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest:

a osoba fizyczna
b osoba prawna
c jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną

Pyt 74 Decyzje w sprawie przyznania dotacji na pokrycie kosztów zalesienia gruntów wydaje:

a wójt, burmistrz, prezydent miasta
b starosta
c wojewoda

Pyt 75 Wywłaszczenie nieruchomości dokonać można między innymi na cele:

a budowy wodociągu lub kanalizacji
b budowy budynku urzędu administracji województwa
c założenia cmentarza

Pyt 76 Ceny na rynku nieruchomości zazwyczaj:

a nie zależą od lokalizacji nieruchomości
b są wyższe w centralnych dzielnicach aglomeracji miejskich
c wzrastają w ciągach handlowych a maleją na obrzeżach aglomeracji (z wyjątkiem dużych obiektów handlowych)

Pyt 77 Do zarządu nieruchomością wspólną, zgodnie z ustawą o własności lokali, mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności, jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż:

a siedem
b osiem
c dziesięć

Pyt 78 Do użytków rolnych zaliczamy:

a grunty orne
b grunty pod stawami
c nieużytki

Pyt 79 Konstytucja RP stanowi, że wywłaszczenie jest dopuszczalne:

a jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne
b jedynie wówczas, gdy wymaga tego dobro państwa
c zawsze, gdy dobro ogółu musi być ponad dobrem jednostki

Pyt 80 Kamienica czynszowa z dziesięcioma mieszkańcami przynosi z tytułu czynszu dochód miesięczny w wysokości 5 000 zł. Jeżeli podwyżka czynszu o 10% spowoduje, że 10% zasobu zmieni się w pustostan, to ogólny dochód:

a pozostanie na tym samym miejscu
b wzrośnie o 1%
c zmaleje o 1%

Pyt 81 W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, w której wyodrębniono własność lokali:

a ujawnia się sposób zarządu tą nieruchomością określony w umowie
b ujawnia się wszystkie prawa i roszczenia dotyczące lokali stanowiących odrębny przedmiot własności
c w razie ujawnienia sposobu zarządu, domniemywa się sposób zarządu wynikający z ustawy

Pyt 82 Nie pobiera się rocznych opłat za nieruchomości oddane w trwały zarząd pod:

a obiekty sakralne
b drogi publiczne
c drogi prywatne

Pyt 83 Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami można dokonać podziału nieruchomości z urzędu, jeżeli:

a podział jest niezbędny do realizacji celów publicznych
b nieruchomość stanowi własność gminy i nie została oddana w użytkowanie wieczyste
c podział jest niezbędny do realizacji roszczeń

Pyt 84 Hipoteka przymusowa ustanowiona dla zabezpieczenia zobowiązań podatkowych

a obciąża wszystkie nieruchomości podatnika
b jest skuteczna wobec każdorazowego właściciela
c posiada bezwzględne pierwszeństwo, jeżeli jest ustanowiona na rzecz ZUS

Pyt 85 Zgodnie z Kodeksem cywilnym w braku odmiennej umowy zlecenie:

a wygasa w skutek śmierci dającego zlecenie
b nie wygasa w skutek śmierci dającego zlecenie
c nie wygasa w skutek utraty zdolności do czynności prawnych dającego zlecenie

Pyt 86 Prawo dożywocia może być ustanowione na rzecz:

a zbywcy nieruchomości
b osoby bliskiej zbywcy nieruchomości
c osoby nienależącej do kręgu osób bliskich zbywcy

Pyt 87 Zgodnie ze standardami zawodowymi pośredników w obrocie nieruchomościami usługę pośrednictwa na rzecz obu stron transakcji pośrednik:

a może wykonywać
b może wykonywać, pod warunkiem, że strony nie są ze sobą spokrewnione
c nie może wykonywać

Pyt 88 Obiekt małej architektury to:

a wodotrysk
b budowla ziemna
c cmentarz

Pyt 89 Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

a osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę
b jest to niezbędne dla dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
c jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną

Pyt 90 Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej stosuje się do działalności w zakresie:

a wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawianie namiotów
b rybactwa śródlądowego
c poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż

Pyt 91 Depozyt notarialny obejmuje przyjęcie na przechowanie:

a wyłącznie dokumentów sporządzonych w języku obcym
b wszelkiego rodzaju dokumentów, nawet w kopertach zamkniętych
c papierów wartościowych, pieniędzy w walucie polskiej i obcej

Pyt 92 W przypadku zrzeczenia się zabezpieczenia hipotecznego bez wygaśnięcia wierzytelności, dla skuteczności zrzeczenia konieczne jest:

a wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
b oświadczenia wierzyciela wobec dłużnika
c nie ma możliwości dokonania takiego zrzeczenia

Pyt 93 Umowę pośrednictwa można zawierać:

a na zasadach wyłączności
b bez zachowania zasady wyłączności
c tylko na czas nieokreślony

Pyt 94 Podatnik jest zobowiązany zapłacić podatek od czynności cywilno – prawnych:

a tylko na wezwanie organu podatkowego
b bez wezwania organu podatkowego
c na wezwanie drugiej strony transakcji

Pyt 95 Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, można wypowiedzieć umowę najmu:

a z zachowaniem terminów umowy
b w razie braku terminów umownych, z zachowaniem terminów ustawowych
c nie można wypowiedzieć umowy najmu

Pyt 96 Przejęcie długu może nastąpić przez umowę między:

a dłużnikiem a osobą trzecią bez zgody wierzyciela
b dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela
c wierzycielem a osobą trzecią bez zgody dłużnika

Pyt 97 Urządzenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

a jest możliwe
b nie jest możliwe
c zależy od postanowień statutu spółdzielni mieszkaniowej

Pyt 98 Wysokość odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości ustala się:

a według stanu w dniu wywłaszczenia nieruchomości i wartości w dniu wydania decyzji o odszkodowaniu
b według stanu i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu
c według stanu i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna

Pyt 99 Na poczet ceny nieruchomości sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się:

a kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży
b kwotę równą sumie opłat rocznych za wieczyste użytkowanie
c kwotę równą sumie pierwszej opłaty

Pyt 100 Odpowiedzialność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami ma charakter:

a odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku wykonywania czynności zawodowych
b odpowiedzialności dyscyplinarnej
c odpowiedzialności kontraktowej

Sami widzicie nic nowego w tym nie było. Niech ktoś się podzieli lepiej listopadowym, to będzie wiekszy pożytek.

ODPOWIEDZ