Rozporządzenie w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości

Wszelkie problemy prawne związane z nieruchomościami: prawo pierwokupu, ustawy, akty prawne, interpretacje, pomoc w rozwiązywaniu problemów.
imported_W
Posty: 125
Rejestracja: 29 gru 2004, 12:58

Post autor: imported_W » 03 sie 2005, 11:29

2 sierpnia 2005 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości. Konieczność wydania takiego aktu pojawiła się wraz z zasadą, zgodnie z którą powszechna taksacja nieruchomości ma obejmować te nieruchomości, dla których ustala się wartość katastralną, z jaką wiążą się cele fiskalne państwa. Przyjętym jest bowiem, iż postulat powszechnego jednolitego opodatkowania opartego na sprawiedliwych podstawach wymaga dokonania dokładnej i pełnej inwentaryzacji nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych pod względem fizycznym, ekonomicznym i prawnym.

Do podstawowych funkcji katastru należy zaliczyć sprawiedliwe opodatkowanie nieruchomości, nie jak dotychczas według wielkości i społeczno-gospodarczego ich przeznaczenia, a według wartości, która będzie podlegać ciągłej aktualizacji zarówno gdy nastąpi wzrost, jak i spadek wartości, stosownie do sytuacji, jaka będzie kształtować się na rynku nieruchomości.

[b:784e5306f6]Co to jest jednostka taksacyjna?[/b:784e5306f6]

Jednostka taksacyjna to - w odniesieniu do gruntu - działka gruntu lub jej część o przeznaczeniu odmiennym od działek sąsiednich lub pozostałej części działki, ustalonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o innym sposobie użytkowania danej części działki w przypadku braku tego planu.

W odniesieniu do części składowych gruntu jednostka taksacyjna to budynek, lokal w budynku wielolokalowym lub inne urządzenie trwale z gruntem związane.

[b:784e5306f6]Jakie informacje są niezbędne do przeprowadzenia taksacji?[/b:784e5306f6]

Zakres informacji niezbędnych przy przeprowadzeniu taksacji obejmuje w szczególności:

1. określenie właściciela lub użytkownika wieczystego oraz innej osoby, na której ciąży obowiązek podatkowy, uczestniczących w procedurach związanych z przeprowadzeniem taksacji,
2. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości,
3. przeznaczenie nieruchomości ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
4. sposób użytkowania nieruchomości,
5. rodzaje części składowych gruntu.

[b:784e5306f6]Czy rozporządzenie wprowadza systematykę w podziałach nieruchomości podlegających taksacji?[/b:784e5306f6]

Tak, gdyż do celów taksacji właśnie wyodrębnia się dwa rodzaje gruntów:

1. grunty zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę, a także grunty przeznaczone na inne cele niż rolne i leśne,
2. grunty rolne i leśne.

Do charakterystycznych cech gruntów zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę, a także gruntów przeznaczonych na inne cele niż rolne i leśne, wpływających na wartość katastralną zalicza się:
- położenie,
- przeznaczenie ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu sposób użytkowania,
- stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej,
- stan zagospodarowania,
- klasę gleboznawczą gruntu, jeżeli została określona w katastrze nieruchomości.

Do charakterystycznych cech gruntów rolnych i leśnych wpływających na wartość katastralną zalicza się:
- położenie,
- rodzaj użytku gruntowego,
- stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej służące produkcji rolnej lub leśnej,
- klasę gleboznawczą gruntu.

Do charakterystycznych cech budynków wpływających na wartość katastralną zalicza się:
- położenie,
- rodzaj budynku,
- sposób użytkowania,
- wyposażenie w instalacje wewnętrzne,
- dane techniczne w rozumieniu przepisów o katastrze nieruchomości,
- stopień zużycia.

Do charakterystycznych cech lokali wpływających na wartość katastralną zalicza się:
- położenie w budynku,
- rodzaj lokalu,
- sposób użytkowania,
- wyposażenie w instalacje wewnętrzne,
- stopień zużycia.

Do charakterystycznych cech powyższych gruntów, budynków i lokali można także zaliczać inne cechy, jeżeli są one charakterystyczne dla danej strefy taksacyjnej.

[b:784e5306f6]Skąd czerpane będą wiadomości o nieruchomościach na potrzeby taksacji?[/b:784e5306f6]

Podstawowymi źródłami danych o nieruchomościach dla potrzeb taksacji są:
1. kataster nieruchomości,
2. księgi wieczyste,
3. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
4. dane o cenach transakcyjnych, czynszach i dochodach z nieruchomości,
5. mapa zasadnicza,
6. geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,
7. dokumenty i informacje,
8. informacje uzyskane od organów administracji publicznej, w tym od organów podatkowych, a także agencji, którym Skarb Państwa powierzył w drodze ustaw wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz,
9. ustalenia dokonane podczas oględzin w terenie.

Dodatkowymi źródłami danych o nieruchomościach dla potrzeb taksacji mogą być w szczególności wyniki inwentaryzacji, oświadczenia składane przez właściciela lub użytkownika wieczystego oraz inną osoby, na której ciąży obowiązek podatkowy, rejestry pozwoleń na budowę i dokumentacje budowlane, dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego.

[b:784e5306f6]Czy informacje taksacyjne zostaną w jakiś sposób usystematyzowane?[/b:784e5306f6]

Tak, za pomocą map taksacyjnych. Mapy taksacyjne i tabele taksacyjne sporządza się odrębnie dla każdej gminy w granicach obrębów, o których mowa w przepisach o katastrze nieruchomości. Na mapie taksacyjnej sporządzanej na mapie katastralnej (ewidencyjnej) dla każdej strefy taksacyjnej podaje się granice tej strefy, jej identyfikator, wartość 1 m2 powierzchni gruntu nieruchomości reprezentatywnych oraz cechy tych nieruchomości.

Podstawą sporządzenia tabeli taksacyjnej są wykazy jednostek taksacyjnych o jednakowych wartościach powierzchni 1 m2 części składowych gruntu, określonych na podstawie oszacowania nieruchomości reprezentatywnych. W każdej strefie taksacyjnej dla każdej grupy części składowych gruntu sporządza się tabelę taksacyjną. Tabela taksacyjna zawiera następujące dane:

1. identyfikator strefy taksacyjnej,
2. identyfikator działki gruntu według katastru nieruchomości,
3. rodzaj części składowych gruntu,
4. wartość 1 m2 części składowych nieruchomości reprezentatywnej,
5. cechy nieruchomości reprezentatywnej,
6. współczynniki korygujące różnice między cechami nieruchomości reprezentatywnej a cechami innych nieruchomości w danej strefie taksacyjnej,
7. jednostkowe wartości katastralne części składowych gruntu.

Wartość katastralna nieruchomości składa się z wartości jednostki taksacyjnej, jeżeli jednostkę tę stanowi cała nieruchomość, bądź sumy wartości jednostek taksacyjnych, jeżeli każda z tych jednostek stanowi tylko część nieruchomości lub jeżeli stanowią one poszczególne części składowe gruntu.

[b:784e5306f6]Pamiętaj, że:[/b:784e5306f6]Wartość nieruchomości w procesie taksacji ustala się z uwzględnieniem charakterystycznych cech nieruchomości wpływających na ich wartość katastralną.
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości (Dz. U. 2005 r., Nr 131, poz. 1092). - tutaj
źródło: e-prawnik.pl

ODPOWIEDZ