spadek a nabycie

Podatek od spadków i darowizn oraz Kodeks cywilny - procedury postępowania przy spadkach. Znasz takie pojęcia: zachowek, zstępni, wstępni, pasierb - mogą się przydać...
penczita
Posty: 8
Rejestracja: 23 sty 2007, 13:58

Post autor: penczita » 23 sty 2007, 15:12

Bardzo proszę o pomoc stryjek mojej mamy chce dać mi ziemię. Chemy jednak ograniczyć koszty z tym związane. Słyszałam że od darowizny nie płaci sie podatku tylko jak to jest w związku iż jest to stryjek mojej mamy i chce tą ziemię podarować mnie. Czy jesli on podaruje jej to pole a ona podaruje je mnie koszty będą mniejsze niż podczas kupna przeze mnie tej ziemi od stryja. On twierdzi iż sprzeda mi to pole za 2 tys. zł (pola jest ok 1 ha) tak na prawdę za symboliczną kwotę jeśli to zmniejszy koszty.
Bardzo proszę o opisanie jakie rozwiązanie będzie najlepsze.
Bardzo proszę o opisanie jakich procedur muszę dopilnować(jakie spreay mam dopełnić)

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 23 sty 2007, 20:13

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn przysługuje jeśli własności rzeczy lub praw majątkowych została nabyta przez małżonka, zstępnych (czyli dzieci, wnuki, prawnuki itd. darującego), wstępnych (czyli rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd. darującego), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Niezależnie więc od tego czy stryj mamy przekaże nieruchomość w darowiźnie Pani lub Pani mamie podatek trzeba będzie zapłacić, chyba, że spełnione zostaną warunki z art. 4 ust 1 pkt 1. mówiące o zwolnieniu z podatku w razie darowania gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Jeżeli stryj jest bratem matki lub ojca pani mamy to będą oboje państwo w drugiej grupie podatkowej i zapłacicie taki sam podatek niezależnie od tego czy daruje Pani czy pani mamie. Podatek będzie wyższy im wyższa jest wartość nieruchomości. Sam podatnik musi określić na potrzeby podatkowe wartość nieruchomości, a niedoszacowanie nieruchomości w celu obejścia obowiązku podatkowego może spowodować konsekwencje opisane poniżej w akapicie o sprzedaży nieruchomości. Oczywiście w grę wchodzić też będzie opłata notarialna za umowę darowizny, która trzeba dokonać przed notariuszem. Opłata zależna będzie od wartości nieruchomości.

Jeśli zaś zdecyduje się on sprzedać nieruchomość za symboliczną cenę to będzie pani mieć problemy z urzędem skarbowym do którego trzeba będzie odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości transakcji. Tym niemniej jeśli urząd oceni, że cena transakcyjna jest zaniżona w porównaniu do ceny rynkowej, wezwie podatnika (czyli nabywcę nieruchomości) do jej określenia, (w tym wypadku do jej podwyższenia) w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. Jeżeli podatnik, pomimo wezwania, nie określi wartości lub poda wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33 % od wartości podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi podatnik. Taka opinia (wycena nieruchomości) będzie zapewne kosztować kilkaset złotych tak więc pod względem podatkowym nie warto zaniżać ceny nawet jeśli rzeczywiście sprzedaje się nieruchomość za tą, niską cenę.

Jak pani widzi trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników przy decydowaniu jak i na kogo przenieść własność nieruchomości, a sama darowizna nie jest już tak korzystnym rozwiązaniem jak w przypadku gdyby zwolniona była z podatku.

penczita
Posty: 8
Rejestracja: 23 sty 2007, 13:58

Post autor: penczita » 24 sty 2007, 7:54

Chyba, że spełnione zostaną warunki z art. 4 ust 1 pkt 1. mówiące o zwolnieniu z podatku w razie darowania gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
Na czym to polega?

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 24 sty 2007, 8:07

„Art. 4. 1. Zwalnia się od podatku:
1) nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem:
a) budynków mieszkalnych,
b) budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem hodowlanym,
c) urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców
- pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili nabycia ta nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy i to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia;”

Oznacza to, że sprzedaż gruntu z budynkami i innymi częściami składowymi za wyjątkiem budynków wymienionych powyżej, stanowiącego gospodarstwo rolne lub jego część nie jest objęte podatkiem przy spełnieniu dodatkowego warunku prowadzenia tego gospodarstwa przez 5 lat.

penczita
Posty: 8
Rejestracja: 23 sty 2007, 13:58

Post autor: penczita » 24 sty 2007, 11:26

Działka którą opisuje jest polem uprawnym którego szerokość nie przekracza 15 metrów, jest to długi prostokąt. Jest w IV klasie jesnak można je przekwalifikować spokojnie na klasę ponieważ jest to działka połozona na piaskach, w chwili obecnej nie jest ona uprawiana przez właściciela stoi (ugorem). Ja mam wykształcenie rolnicze a moja mama jest rolnikiem więc pracuje w gospodarstwie rolnym ponad 5 lat.
Nie wiem czy jako że nabywam ziemie po raz pierwszy agencja nie ma prawa pierwokupu mimo że jest to pole uprawne.
A i jeszcze jedno, jeśli moja mama nabędzie tą ziemie to czy nie może mi jej dać przed upływem pięciu lat.
PS
Na polu nie ma budynków, to jest zwykłe pole bez nieruchomości.

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 24 sty 2007, 22:41

Prawo pierwokupu przysługuje dzierżawcy nieruchomości rolnej, a jeżeli takiego nie ma - Agencji Nieruchomości Rolnych. Agencji nie przysługuje prawo pierwokupu jeżeli w wyniku nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż 300 hektarów, a nabywana nieruchomość rolna położona jest w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie sąsiedniej. Za gospodarstwo rodzinne w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego uważa się gospodarstwo rolne:
1) prowadzone przez rolnika indywidualnego oraz
2) w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha.

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną, będącą właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 300 ha, prowadzącą osobiście gospodarstwo rolne, posiadającą kwalifikacje rolnicze, zamieszkałą w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.

Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie.

Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli:
1) uzyskała wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze lub wykształcenie średnie lub wyższe, lub
2) osobiście prowadziła gospodarstwo rolne lub pracowała w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat.

Ziemię można dać przed upływem 5 lat od jej nabycia ale wówczas traci się zwolnienie podatkowe i należy uiścić podatek.

penczita
Posty: 8
Rejestracja: 23 sty 2007, 13:58

Post autor: penczita » 25 sty 2007, 7:46

Czyli jeśli mam wyższe wykształcenie rolnicze, pracuję w gospodarstwie rodziców ponad pięć lat i posiadam 44 ary ziemi to jestem rolnikiem i moge kupić ziemię na powiększenie swojego 44 arowego gospodarstwa bez podatku jeśli będę uprawiała ją przez ponad 5 lat?

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 29 sty 2007, 14:47

Tak, wtedy nabędzie Pani nieruchomość bez prawa pierwokupu przez Agencję i bez konieczności uiszczenia podatku.

penczita
Posty: 8
Rejestracja: 23 sty 2007, 13:58

Post autor: penczita » 30 sty 2007, 7:37

Bardzo dziękuję za poradę, z całą pewnością już w niedługim czasie ją wprowadzę w życie.
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy jeśli moja mama chciałaby przekazać mi część swojego majątku dziedziczenie w lini prostej pola uprawnego o takiej samej kasie to czy wchodzi tutaj w grę wykup przez agencję(jeślki jeszcze nie mam pola ale pracowałam w gospodarstwie rolnym ponad 5 lat)????????

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 30 sty 2007, 8:21

Jeżeli Pani mama powoła Panią w testamencie do dziedziczenia części swojego majątku, to po śmierci mamy nie będzie miała Agencja prawa pierwokupu. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego daje prawo pierwokupu tylko w przypadkach przeniesienia własności przez zawarcie umowy sprzedaży albo innej umowy niż umowa sprzedaży. Dziedziczenie to co innego niż umowa.

penczita
Posty: 8
Rejestracja: 23 sty 2007, 13:58

Post autor: penczita » 31 sty 2007, 15:21

A darowizna, czy jest traktowana tak samo jak dziedziczenie, czyli czy agencja wówczas ma czy nie ma prawa pierwokupu jeśli spełniam opisane wyżej warunki i któreś z rodziców chce mi darować pole uprawne.

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 31 sty 2007, 15:36

Darowizna to nie dziedziczenie. W razie darowizny Agencji przysługuje prawo pierwokupu. Wówczas Agencja może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej. Wynika to bezpośrednio z art. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Nie przysługuje jednak Agencji prawo pierwokupu jeśli darowizna Uprawnienie, o którym mowa powyżej nie przysługuje:
1) jeżeli w wyniku przeniesienia własności nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż określona w art. 5 ust. 1 pkt 2; (czyli 300 ha)
2) jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje na rzecz:
a) spółdzielni produkcji rolnej - w przypadku nieruchomości rolnej stanowiącej wkład gruntowy członka tej spółdzielni,
b) osoby bliskiej zbywcy w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami;
3) jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje w wyniku umowy z następcą, o której mowa w art. 84 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Ten artykuł brzmi: „Art. 84. Przez umowę z następcą rolnik będący właścicielem (współwłaścicielem) gospodarstwa rolnego zobowiązuje się przenieść na osobę młodszą od niego co najmniej o 15 lat (następcę) własność (udział we współwłasności) i posiadanie tego gospodarstwa z chwilą nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej, jeżeli następca do tego czasu będzie pracować w tym gospodarstwie. Ponadto umowa z następcą może zawierać inne postanowienia, w szczególności dotyczące wzajemnych świadczeń stron przed i po przeniesieniu przez rolnika własności gospodarstwa rolnego na następcę.”)

penczita
Posty: 8
Rejestracja: 23 sty 2007, 13:58

Post autor: penczita » 01 lut 2007, 7:35

b) osoby bliskiej zbywcy w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami

czyli synowi lub córce????????????????

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 01 lut 2007, 8:06

W rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami za osobę bliską należy rozumieć zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków itd.), wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków itd.), rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu - art. 4 pkt 13).

penczita
Posty: 8
Rejestracja: 23 sty 2007, 13:58

Post autor: penczita » 01 lut 2007, 13:12

Bardzo serdecznie dziekuje za udzielone informacje. Jestem bardzo wdzięczna za szybkie i wyczeroujące odpowiedzi. Cieszę się że trafiłam na Pańską stronę. życzę sukcesów w życiu zarówno osobistym jak i zawodowym.
Pozdrawiam P.S.

ODPOWIEDZ