Sprzedaż domku letniskowego

Wszelkie problemy prawne związane z nieruchomościami: prawo pierwokupu, ustawy, akty prawne, interpretacje, pomoc w rozwiązywaniu problemów.
ARTURROO123
Posty: 2
Rejestracja: 21 cze 2007, 8:36

Post autor: ARTURROO123 » 21 cze 2007, 8:50

Witam serdecznie
Jestem najemcą domku letniskowego nad jeziorem i w starym lesie, dzierżawię go od Nadleśnictwa i co roku płace kwotę w wysokości 400zł plus podatek od domku letniskowego ok 70 zł do gminy. Domek ten otrzymałem od Nadleśnictwa w roku 2001 ponieważ byłem wieloletnim pracownikiem tej instytucji a obecnie jestem na emeryturze. domki te były w tragicznym stanie obecnie po prawie 6 latach dzierżawy
dokonałem remontu na koszt własny i obecnie razem z rodziną wypoczywamy w lato i ciepłe weekendy. Czy mogę wykupić domek na własność, gdzie mogę znaleźć akty prawne dotyczące dzierżawy takiego obiekty i zasady wykupu.
pozdrawiam

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 21 cze 2007, 21:25

Generalnie dużo trudniej nabyć na własność nieruchomość zarządzaną przez Lasy Państwowe niż ją wydzierżawić. Jak wiadomo Lasy Państwowe to państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej reprezentująca Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia. Ustawa o lasach w rozdziale 6a określa Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa będącym w zarządzie Lasów Państwowych. Pytanie podstawowe to czy dzierżawiona przez Pana nieruchomość jest lasem w rozumieniu ustawy o lasach czy inną nieruchomością będącą w zarządzie lasów Państwowych.

Art. 3 ustawy o lasach mówi:
Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt:
1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony:
a) przeznaczony do produkcji leśnej lub
b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo
c) wpisany do rejestru zabytków;
2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

Art. 4. Ustawy o lasach:
1. Lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zwane dalej "Lasami Państwowymi".
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do lasów:
1) będących w zarządzie parków narodowych;
2) wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
3) będących w użytkowaniu wieczystym na mocy odrębnych przepisów.
3. W ramach sprawowanego zarządu Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną, gospodarują gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami związanymi z gospodarką leśną, a także prowadzą ewidencję majątku Skarbu Państwa oraz ustalają jego wartość.
4. Nadzór nad Lasami Państwowymi sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.


Lasy, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a oraz pkt 2, pozostające w zarządzie Lasów Państwowych, mogą być za zgodą dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych wydzierżawione przez nadleśniczego, z zachowaniem celów i zadań gospodarki leśnej określonych w planie urządzenia lasu. Inne nieruchomości, o których mowa w art. 4 ust. 3, pozostające w zarządzie Lasów Państwowych mogą być wydzierżawiane i wynajmowane przez nadleśniczego za zgodą dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Sprzedaż lasów i innych gruntów będących w zarządzie Lasów państwowych reguluje art. 38 ustawy o lasach nakładając spore ograniczenia:

Art. 38. 1. Sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, z zastrzeżeniem art. 40a, może następować w przypadkach:
1) zbywania udziałów lasów stanowiących własność Skarbu Państwa we współwłasnościach;
2) regulacji granicy polno-leśnej;
3) stwierdzenia przez nadleśniczego nieprzydatności gruntów, budynków i budowli na potrzeby gospodarki leśnej;
4) zmiany przeznaczenia na cele nieleśne i nierolnicze;
5) podyktowanych ważnymi względami gospodarczymi lub społecznymi, o ile nie narusza to interesu Skarbu Państwa.
2. Sprzedaż, o której mowa w ust. 1 pkt 1-4, wymaga zgody Dyrektora Generalnego, z zastrzeżeniem ust. 3, a sprzedaż, o której mowa w ust. 1 pkt 5, może nastąpić na wniosek Dyrektora Generalnego za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska.
3. Nadleśniczy może samodzielnie sprzedać grunty leśne i nieleśne o powierzchni do 1 ha, jeśli stanowią enklawę wśród gruntów innej formy własności.
4. Sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych następuje w drodze przetargu publicznego. W przypadku gdy dwukrotnie przeprowadzony przetarg zakończy się wynikiem negatywnym wówczas przedmiot sprzedaży można zbyć w drodze negocjacji cenowej.
5. W razie sprzedaży położonych w granicach administracyjnych miasta lasów, gruntów i innych nieruchomości, o których mowa w ust. 4, gminie służy prawo pierwokupu.
6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposób i warunki przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, uwzględniając przejrzystość i sprawność zastosowanych procedur.

Art. 40a ustawy o lasach reguluje sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i samodzielnych lokale mieszkalnych, ale w Pana przypadku chyba ten przepis nie będzie miał zastosowania.

Proszę zorientować się w nadleśnictwie lub regionalnej dyrekcji lasów państwowych w sprawie możliwości prawnych nabycia dzierżawionej przez pana nieruchomości.

ARTURROO123
Posty: 2
Rejestracja: 21 cze 2007, 8:36

Post autor: ARTURROO123 » 22 cze 2007, 9:00

Dziękuję bardzo za pomoc.Napiszę jeszcze parę słów, oto wczoraj dowiedziałem sie ze domki, (gdyż jest ich więcej ponieważ więcej emerytowanych i obecnych pracowników otrzymało owe zabuowania), miały być sprzedawane w maju , ale jeden z domków został przekazany innemu pracownikowi i znowu trzeba płaciś dzierżawę prze jakiś okres , wydaje mi się ze jest to zbywanie nas obietnicami, o sprzedaży ale wygodniej dla nadleśnictwa pobierać opłatę dzierżawczą, i mam wrażenie że lasy w tym wypadku mają własne prawa i decyzje o sprzedaży zależą wyłącznie od Dyrektorów i Nadleśniczych
pozdrawiam serdecznie

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 29 cze 2007, 21:38

Z pewnością wygodnie dzierżawić niż sprzedać martwiąc się, czy wystarczająco dobrze sprzedający uzasadnił potrzebę zbycia nieruchomości będącej w zarządzie Lasów Państwowych. Z drugiej strony dzierżawca wie na co się godzi podpisując umowę dzierżawy i jeżeli wydzierżawiajacy nie chce mu sprzedać nieruchomości, to o ile prawo tego nie nakazuje, nie można tego wymusić.

ODPOWIEDZ