Status byłego właściciela w budynku bez odbioru technicznego

Tutaj można wpisywać nowe tematy poruszające problemy rynku nieruchomości nie sklasyfikowane w innych działach forum
FAF
Posty: 5
Rejestracja: 24 mar 2007, 18:06

Post autor: FAF » 10 kwie 2007, 15:09

Dzień dobry,
po zakupie domu jednorodzinnego od syndyka masy upadłości okazało się, że zamieszkujący go były właściciel nie dokonał ostatecznego odbioru budynku i zamieszkiwał w nim bez pozwolenia na użytkowanie. Prawo budowlane nakłada grzywnę na użytkowanie bez odbioru, ale ta grzywna nakładana jest na inwestora.
Byłu właściciel już inwestorem nie jest, a komornik zasugerował, że w przypadku "budowy" to on nie ma nic do roboty, czyli nie ma eksmisji, a osoby tam zamieszkujące - w sytuacji braku odbioru - może zwyczajnie wyrzucić policja. Czy to jest prawda, a jeśli tak to gdzie są do tego akty prawne? Z góry dziękuję za pomoc.

PiotrW
Site Admin
Posty: 1506
Rejestracja: 28 sie 2006, 9:13

Post autor: PiotrW » 12 kwie 2007, 8:24

Nie wiem na jakiej podstawie komornik wysnuł przypuszczenie o wyrzucaniu włascieiela ze swojej nieruchomości. Kwestie oodawania do użytku obiektów budowlanych reguluje Rozdział 5 ustawy Prawo budowlane: „Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych”, artykuły 41- 60. Szczególnie interesujące są artykuły przytoczone poniżej, które stanowią o pozwoleniu na użytkowanie i karach jakie grożą za niedochowanie tego obowiązku:


Art. 54. Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Art. 55. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:
1) na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku do ustawy;
2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;
3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.


Art. 57 ust 7. W przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55, właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Do kary tej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu.

Art. 59f. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 2, wymierza się karę stanowiącą iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).
2. Stawka opłaty (s) wynosi 500 zł.
3. Kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu określa załącznik do ustawy.
4. W przypadku gdy w skład obiektu budowlanego, z wyjątkiem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wchodzą części odpowiadające różnym kategoriom, karę stanowi suma kar obliczonych dla różnych kategorii.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 2, karę oblicza się odrębnie za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Karę stanowi suma tak obliczonych kar.
6. W przypadku wymierzenia kary właściwy organ, w drodze decyzji, odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie i przeprowadza, w odpowiednim zakresie, postępowanie, o którym mowa w art. 51.

ODPOWIEDZ