Wykształcenie wyższe dopiero od 2008r.

Testy egzaminacyjne, symulacja transakcji, wzory dokumentów, porady i opinie - jak zostać pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Pytania i odpowiedzi do egzaminów części pisemnej i ustnej. Forum dostępne tylko dla użytkowników zarejestrowanych.
galined
Posty: 168
Rejestracja: 22 paź 2005, 21:41

Post autor: galined » 06 gru 2006, 15:56

Posłowie chcą, aby osoby z wykształceniem średnim jeszcze przez rok mogły zdawać egzamin na pośrednika w obrocie i zarządcy nieruchomościami.

W Sejmie odbyła się wczoraj debata na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do zawodu pośrednika w obrocie i zarządcy nieruchomości.

szczegóły: Gazeta Prawna nr 237
http://www.gazetaprawna.pl/index.php?ac ... .2.0.1.htm

Iwonka
Posty: 49
Rejestracja: 09 cze 2006, 22:29

Post autor: Iwonka » 06 gru 2006, 18:02

Dobre!
Mam nadzieję! Bo skoro pozwolili organizacjom czy federacjom robić kursy i praktyki tak późno, to powinni kursantom też dać możliwość zdawania!!

Pozdr.

lajkonik
Posty: 99
Rejestracja: 17 maja 2005, 21:57

Post autor: lajkonik » 07 gru 2006, 7:46

Moja serdeczna prośba - wklejajcie całe teksty artykułów, pamietając tylko aby podawać źródło.

W Sejmie odbyła się wczoraj debata na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do zawodu pośrednika w obrocie i zarządcy nieruchomości.

Od 1 stycznia 2007 r. osoby, które posiadają wykształcenie średnie i ukończyły odpowiednie kursy w zakresie pośrednictwa w obrocie i zarządzaniu nieruchomościami, nie będą mogły ubiegać się o licencje zawodowe w tym zakresie. Znowelizowana ustawa o gospodarce
nieruchomościami zakazuje im bowiem przystąpienia do egzaminu państwowego. Tymczasem w wyniku bałaganu organizacyjnego w Ministerstwie Budownictwa osoby z wykształceniem średnim, które w tym roku po raz ostatni miały zostać dopuszczone do tego egzaminu, nie mogły tego zrobić. Ministerstwo Budownictwa bowiem przez ponad pół roku uniemożliwiało im rozpoczęcie praktyk zawodowych, których odbycie jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu.

Sytuacja taka spowodowałaby poważne straty materialne dla osób, które zainwestowały środki w odbycie państwowych kursów, a zarazem ograniczyła ich możliwość uzyskania i wykonywania nowego zawodu. Z tego względu posłowie zadecydowali, że termin ubiegania się o nadanie licencji zawodowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami dla osób, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie, zostanie przedłużony do dnia 31 grudnia 2007 r.

Osoby te otrzymały zatem dodatkowy rok na odbycie praktyk zawodowych oraz zdanie państwowego egzaminu. Jeżeli tego nie zrobią w tym terminie, to od 1 stycznia 2008 r. będą musiały posiadać wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii lub prawa albo wykształcenie wyższe o dowolnej specjalizacji połączone ze studiami podyplomowymi w zakresie wyceny nieruchomości.

Arkadiusz Jaraszek
Gazeta Prawna NR 237 (1855) 2006-12-06

tombeat
Posty: 28
Rejestracja: 24 paź 2006, 12:18

Post autor: tombeat » 07 gru 2006, 9:49

Ten artykuł w zasadzie nie zawiera żadnej pewnej wiadomości. Debata w sejmie się odbyła- to fakt. Ale debata nie zmienia prawa. Tu potrzebna jest nowelizacja. Jak więc można stwierdzić, że osoby ze średnim wykształceniem otrzymały dodatkowy rok na zdobycie licencji.Będzie na to "papier", będzie prawo. Co ciekawe, na ten temat milczą i ministerstwo i PFRN. żadnych wzmianek na ich stronach.Oczywiście popieram to żeby można było zdawać jeszcze w 2007r, ale tak naprawdę to trochę śmieszne ,że już 3 raz wydłużają okres dla kandydatów ze średnim wykształceniem. Czy nie lepiej zostawić na stałe możliwość posiadania średniego wykształcenia? Ilu pośredników którzy mają licencje z "nadania" podwyższyło swoje wykształcenie albo ilu pośredników którzy zdali licencje mając tylko średnie jest doskonałymi pośrednikami. Rynek weryfikuje lepiej niż rygory.

iwona
Posty: 63
Rejestracja: 07 kwie 2006, 17:29

Post autor: iwona » 07 gru 2006, 10:36

Myślę, że w nastepnym roku powinni przede wszystkim postawić szlaban na organizowanie takich kursów, gdyż pod koniec 2007 roku okaże się, że jest to jedna wielka niekończąca się historia.

tombeat
Posty: 28
Rejestracja: 24 paź 2006, 12:18

Post autor: tombeat » 07 gru 2006, 12:23

Oto projekt ustawy . A więc to o czym pisała Gazeta Prawna jest prawdą. Ale co ciekawe proces legislacyjny trwa już dosyć długo. Zobaczcie na końcu tego projektu jakie organizacje ustosunkowały się do tego.Jakoś nie widzę tam żadnego stowarzyszenia pośredników ani "WIELKIEJ FEDERACJI". To daje do myślenia.Ministerstwo też o niczym nie wie? Zgroza. Ten projekt jest projektem komisji infrastruktury a nie środowiska pośredników.


ProjektUSTAWA
z dnia .................... 2006 r.

o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw [1]


Art. 1.
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782) dodaje się art. 232a w brzmieniu:
„ Art. 232a. Osoby z wykształceniem co najmniej średnim mogą do dnia 31 grudnia 2007 r. ubiegać się o nadanie licencji zawodowych odpowiednio w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami, pod warunkiem ukończenia kursu specjalistycznego, którego program został uzgodniony z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, odbycia praktyki zawodowej oraz przejścia, z wynikiem pozytywnym postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 191 ustawy."
Art. 2.
W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 i Nr 240, poz. 2408) skreśla się art. 13.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


___________________________________________________________________________

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Uzasadnienie
Na skutek zmian organizacyjnych w Ministerstwie Budownictwa, kilka tysięcy osób ze średnim wykształceniem, które ukończyło kursy, wymagane do uzyskania licencji zawodowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami, nie mogło rozpocząć przez ponad 1/2 roku praktyk zawodowych i przystąpić do egzaminu państwowego.
Z dniem 1 stycznia 2007 roku skończy się dla nich możliwość uzyskania licencji, co spowoduje dla tych osób poważne straty materialne, a zarazem ograniczy im możliwość uzyskania i wykonywania nowego zawodu, w związku z dokonującymi się przekształceniami własnościowymi w sferze zarządzania mieniem komunalnym i samorządowym.
Podobna sytuacja dotyczy także osób posiadających wyższe wykształcenie, które zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ukończyły kursy zawodowe, a ze względów o których mowa powyżej, nie mogły rozpocząć praktyk. Również one, będą musiały ukończyć studia podyplomowe i ponownie odbyć praktykę, co oznacza dla nich poważne straty materialne.
Odłożenie w czasie wejścia w życie art. 13 ustawy nowelizującej o ponad rok miało właśnie na celu umożliwienie osobom, które rozpoczęły nabywanie uprawnień zawodowych, zapewnienie niezbędnego czasu dla nabycia tych uprawnień. Wstrzymanie postępowań kwalifikacyjnych uniemożliwiło prawidłowe zadziałanie ustawy. W tej sytuacji, dla zachowania uprawnień, wynikających z art. 13 ustawy, niezbędne jest przedłużenie tego terminu do 31 grudnia 2007 r. celem zapewnienia realizacji intencji ustawodawcy i potrzeb środowiska.
Vacatio legis ustawy o gospodarce nieruchomościami, mówiąc o wejściu w życie przepisu o wyższym wykształceniu od dnia 1 stycznia 2007 r. okazało się zbyt krótkie w świetle rocznej przerwy w postępowaniach kwalifikacyjnych w 2005 r. oraz skutków, jakie były związane z utworzeniem nowego resortu w 2006 r.

Swoje uwagi do projektu przekazali następujący partnerzy społeczni:
• Katedra Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu

tombeat
Posty: 28
Rejestracja: 24 paź 2006, 12:18

Post autor: tombeat » 07 gru 2006, 12:29

A to pismo świadczy że ta nowelizacja jest już bliska. To sprawozdanie z 05.12.2006.

Druk nr 1159
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
V kadencja


S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI INFRASTRUKTURY


o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1154).

Marszałek Sejmu zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu - skierował w dniu 30 listopada 2006 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Infrastruktury do pierwszego czytania.
Komisja Infrastruktury po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2006 r.

wnosi:

W y s o k i S e j m uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 5 grudnia 2006 r.


Sprawozdawca Przewodniczący Komisji

/-/Wiesław Andrzej Szczepański /-/ Janusz Kołodziej

ProjektUSTAWA
z dnia 2006 r.

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Art. 1.
W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 i Nr 240, poz. 2408 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1251) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Osoby z wykształceniem średnim mogą ubiegać się o nadanie licencji zawodowej odpowiednio w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami, pod warunkiem ukończenia kursu specjalistycznego, którego program został uzgodniony z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, oraz jeżeli złożą wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego do dnia 31 grudnia 2007 r. W przypadku osób z wykształceniem wyższym ukończenie kursu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uznaje się za spełnienie warunku ukończenia studiów podyplomowych, o ile złożą wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego do dnia 31 grudnia 2007 r.”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 31 grudnia 2006 r.

Iwonka
Posty: 49
Rejestracja: 09 cze 2006, 22:29

Post autor: Iwonka » 07 gru 2006, 17:41


cinek1981
Posty: 3
Rejestracja: 23 cze 2006, 9:18

Post autor: cinek1981 » 11 gru 2006, 16:59

Jak widze to na razie sam wniosek poszedl do sejmu , ale czy to przeglosuja ciezko stwierdzic :/

jak ktos z Warszawy by cos wiedzial prosze o maila.
bogmar1981@wp.pl

ODPOWIEDZ