Wzory umów stosowane w pośrednictwie i nie tylko...

Wymiana doświadczeń, wzory dokumentów, sposoby prowadzenia biura nieruchomości, informacje bieżące, archiwizacja dokumentów, licencje, opisy programów do obsługi biur nieruchomości. Forum dostępne tylko dla użytkowników zarejestrowanych.
imported_W
Posty: 125
Rejestracja: 29 gru 2004, 12:58

Post autor: imported_W » 18 maja 2005, 22:08

Proszę składać nowe propozycje wzorów umów a jednocześnie zapraszam do wpisywania swoich przykładów.
Wszelkie uwagi mile widziane...

galined
Posty: 168
Rejestracja: 22 paź 2005, 21:41

Post autor: galined » 22 paź 2005, 22:40

Witam !
Osoby, które przygotowują symulacje transakcji i wykorzystują w tym celu wzory umów posrednictwa umieszczone na www.nieruchomości pl zachecam do krytycznego spojrzenia na prezentowany tam materiał.
To co zauważyłem to np. brak w umowie okreslenia posrednika odpowiedzialnego za jej realizację, a jest to istotny wymóg wynikający z ustawy o gosp. nieruchomościami. Ponoć komisje egzaminacyjne zwracaja na to uwagę.
Innym mankamentem zamieszczonych tam umów jest umieszczony w ich treści zapis dotyczacy zgody klienta na przetwarzanie danych osobowych.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne między innymi "jeśli jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą."
Wówczas zgoda klienta nie jest wymagana i taki zapis w umowie jest pozbawiony podstaw prawnych.
To tyle co mi się nasuneło, jesli macie inne spostrzezenia to podzielcie się na tym forum.

imported_W
Posty: 125
Rejestracja: 29 gru 2004, 12:58

Post autor: imported_W » 24 paź 2005, 15:26

mam prośbę...
Czy mógłbyś podać wzór takich umów?
Chętnie umieszczę je w serwisie Nieruchomosci.pl

Małgosia
Posty: 34
Rejestracja: 07 wrz 2005, 20:27

Post autor: Małgosia » 24 paź 2005, 21:30

Poniżej zamieszczam wzór (a właściwie to szablon umowy pośrednictwa). Te wszystkie elementy powinny się w takiej umowie znaleźć, ale każdy do egzaminu musi mieć własną koncepcję takiej umowy choć opartą na wzorcach.
1) Data i miejsce zawarcia umowy
2) Strony transakcji
3) Przedmiot umowy – czynności zmierzające do wyszukania nabywcy i przygotowania
niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości,położonej ..........................................
za cene ofertową........................zł.
4) Zobowiązania stron umowy
Pośrednik zobowiązuje się (np.) do:
a) niezwłocznego zgłoszenia Nieruchomości do Systemu MLS
b) przekazanie informacji o Nieruchomości innym, współpracującym z nim pośrednikom
c) reklamowania Nieruchomości wg przyjętych przez pośrednika standardów,
d) dokonywania prezentacji Nieruchomości potencjalnym nabywcom, w terminach i w sposób uzgodniony
z Zamawiającym,
e) udziału w negocjacjach zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży
f) pomocy i współdziałania z Zamawiającym w przygotowaniu i realizacji transakcji.
Zamawiający zobowiązuje się :
a) zapłacić Pośrednikowi wynagrodzenie za czynności objęte niniejszą umową w
wysokości .....% ceny transakcyjnej Nieruchomości powiększone o podatek
VAT (22%) zgodnie z obowiązującymi przepisami najpóźniej w dniu zawarcia
umowy rozporządzającej przenoszącej prawa do Nieruchomości,
b) dokonać transakcji określonej wyżej tylko za pośrednictwem Pośrednika bez względu
na sposób kontaktu z kontrahentem,
c) do współpracy z Pośrednikiem przy realizacji tej umowy
5) Oświadczenia stron umowy
Pośrednik oświadcza, że:
- realizacja niniejszej umowy prowadzona będzie przez ..................posiadającą licencję zawodową Nr ............ wydana przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
- posiada zawartą umowę o Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem umowy pośrednictwa,
Zamawiający oświadcza, że:
- w przypadku niezgodności przekazanych przez niego informacji o zgłaszanym przedmiocie z rzeczywistością zobowiązuje się naprawić wynikającą z tego szkodę, oświadcza również, że nie istnieją żadne przeszkody (prawne, techniczne) w dokonaniu przedmiotowej transakcji zarówno w przedmiocie jak i po stronie władających nim,
- jest w pełni uprawniony do zaciągania niniejszych zobowiązań . W przypadku zgłaszania przedmiotu do obrotu w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej, jeśli ta osoba nie zapłaci ustalonego w umowie wynagrodzenia we właściwym terminie Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie, bez względu na stosunek łączący go z tą osobą.

6) Termin obowiązywania umowy - umowa zostaje zawarta na okres od dnia
.................. roku do ................. roku.

7) Dodatkowe uzgodnienia
- Każdej ze stron przysługuje w okresie trwania umowy uprawnienie do odstąpienia od niej.
- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
- Sprawy sporne wynikłe na tle umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Pośrednika
- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zamawiający oświadcza, że otrzymał egzemplarz tej umowy. Umowa została odczytana, przyjęta i
podpisana.

8) Zgoda Zamawiającego – na przekazywanie, udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych przez Pośrednika w celu i zakresie koniecznym do realizacji niniejszej umowy, oraz oświadczenie, że został poinformowany o przysługującym mu prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia.

9) Podpisy Pośrednika i Zamawiającego

życzę owocnej pracy twórczej.

galined
Posty: 168
Rejestracja: 22 paź 2005, 21:41

Post autor: galined » 25 paź 2005, 19:07

Witam!
Na stronie UOKiK jest wykaz klauzul umownych uznanych za niedozwolone.
Niestety wśród nich jest tez taka , która odpowiada jednemu z punktów w szablonie jaki proponuje Małgosia - to ten punkt , który okresla sąd właściwy do rozstrzygania sporów.
Proponowany w szablonie zapis ogranicza jurysdykcję sadową do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Posrednika.
Moim zdaniem w tej sytuacji można ograniczyć się do zapisu w umowie , że " Sprawy sporne wynikłe na tle umowy rozstrzygane będą przez sądy powszechne ." i nie wymieniać w tym miejscu , który to sąd byłby właściwy (właściwość okresli KPC).

Postanowienie sądu w tej sprawie:
Data wydania i sygnatura: 18 listopada 2004 r. Sygn. akt XVII Amc 49/03
Nazwa i siedziba sądu Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie stron oraz informacja o udziale w postępowaniu prokuratora lub organizacji społecznej:
Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pozwany: Pośrednictwo i Obrót Nieruchomościami Alians s.c. T. Zobek, R. Leśniak w Katowicach
[b:2ca0720874]Postanowienie wzorca umowy uznane za niedozwolone:[/b:2ca0720874]
[color=darkred:2ca0720874][b:2ca0720874]Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Pośrednika [/b:2ca0720874][/color:2ca0720874]
Uwagi:
data dokonania wpisu:
wykreślenia wpisu 6 stycznia 2005 r.

Małgosia
Posty: 34
Rejestracja: 07 wrz 2005, 20:27

Post autor: Małgosia » 25 paź 2005, 20:05

Może rzeczywiście tak jest jak to przedstawiłeś, ale dotyczy to konkretnej sprawy i może w tej konkretnej sprawie sąd własciwy dla siedziby pośrednika został klientowi narzucony (tzn. klient w tej sprawie nie miał nic do powiedzenia). Wydawało mi się, że jest w naszym kraju swoboda zawierania umów i poza oczywiście kilkoma punktami stałymi, które w takiej umowie winny się znaleźć, reszta to jest już kwestią dogadania stron. Moim zdaniem równie dobrze byłoby : "sprawy sporne ........ rozstrzygać bedzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Zamawiającego" - jeżeli oczywiście obie strony tak postanowią. Muszę jednak podrążyć trochę ten temat bo nie lubię spraw niewyjaśnionych tak do końca.

galined
Posty: 168
Rejestracja: 22 paź 2005, 21:41

Post autor: galined » 26 paź 2005, 21:12

Witam !
W Rzeczpospolitej swego czasu ukazał się artykuł, który przybliża problematykę
niedozwolonych klauzul w umowach konsumenckich - a te dominują w praktyce pośrednika.
Artykuł zawiera między innymi praktyczne poradydla biur nieruchomości.
Pozdrawiam i zachęcam do lektury.
galined

lajkonik
Posty: 99
Rejestracja: 17 maja 2005, 21:57

Post autor: lajkonik » 13 gru 2006, 15:32

może w tym miejscu powinniśmy umieścić wszelkie klauzule zabronione oraz wzór umowy ostateczny?

ODPOWIEDZ