Materiały dla kandydatów na pośredników

Testy egzaminacyjne, symulacja transakcji, wzory dokumentów, porady i opinie - jak zostać pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Pytania i odpowiedzi do egzaminów części pisemnej i ustnej. Forum dostępne tylko dla użytkowników zarejestrowanych.
mila
Posty: 74
Rejestracja: 06 paź 2006, 20:31

Post autor: mila » 20 paź 2006, 13:07

Mam pytanie. Czy podany na stronie kalkulator jest aktualny?

staniak
Posty: 142
Rejestracja: 24 wrz 2006, 0:36

Post autor: staniak » 21 paź 2006, 2:37

[quote:ba28c39126="Rejent;25"]Czy ktos moze podac ustawe, w ktorej zawarte sa uregulowania prawne dotyczace
np. zasad zawierania umow z klientami, wysokosci pobieranej prowizji, stopnia odpowiedzialnosci
i koniecznosci posiadania odpowiednich kwalifikacji (licencji) przez posrednika?

pozdrawiam
Maciek.[/quote:ba28c39126]

Witam.

Rodzaje umów wynikają z ustawy o gosp. nier.

Tworzysz umowę pamiętając o zapisach niedozwolonych czyli:
1.wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie;
2. wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
3.wyłączają lub istotnie ograniczają potrącenie wierzytelności konsumenta z wierzytelnością drugiej strony;
4. przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy;
5. zezwalają kontrahentowi konsumenta na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków wynikających z umowy bez zgody konsumenta;
6. uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszłości dalszych umów podobnego rodzaju;
7.uzależniają zawarcie, treść lub wykonanie umowy od zawarcia innej umowy, niemającej bezpośrednio związku z umową zawierającą oceniane postanowienia;
8. uzależniają spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli kontrahenta konsumenta;
9. przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy;
10. uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w umowie;
11. przyznają tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do stwierdzenia zgodności świadczenia z umową;
12. wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie niespełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania;
13. przewidują utratę prawa żądania zwrotu świadczenia konsumenta spełnionego wcześniej niż świadczenie kontrahenta, gdy strony wypowiadają, rozwiązują lub odstąpią od umowy;
14. pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia;
15. zastrzegają dla kontrahenta uprawnienie wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony, bez wskazania ważnych przyczyn i stosownego terminu wypowiedzenia;
16. nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy;
17. nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego;
18. stanowią, że umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu, o ile konsument dla którego zastrzeżono rażąco krótki termin, nie złoży przeciwnego oświadczenia;
19. przewidują wyłącznie dla kontrahenta konsumenta jednostronne uprawnienie do zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia;
20. przewidują uprawnienie kontrahenta konsumenta do określenia lub podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy;
21. uzależniają odpowiedzialność kontrahenta konsumenta od wykonania zobowiązań przez osoby, za pośrednictwem których kontrahent konsumenta zawiera umowę lub przy których pomocy zobowiązanie wykonuje, albo uzależniają tę odpowiedzialność od spełnienia przez konsumenta nadmiernie uciążliwych formalności;
22. przewidują obowiązek wykonania zobowiązania przez konsumenta mimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez jego kontrahenta;
23.wyłączają jurysdykcję sądów polskich lub poddają sprawę pod rozstrzygnięcie sądu polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego organu, a także narzucają rozpoznanie sprawy przez sąd, który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy.

Warto jeszcze raz podkreślić, że zaprezentowany wyżej katalog (zawarty w art. 385. 3 Kodeksu cywilnego) nie jest spisem zakazanych postanowień umownych. Klauzule wymienione na liście mogą się znaleźć w umowach zawieranych z konsumentami, pod warunkiem jednak, że zostaną z nimi indywidualnie uzgodnione. Nie jest to również spis zamknięty. Nie ma kompletnego zestawienia niedozwolonych postanowień umownych. Przedsiębiorca pragnący sprawdzić, czy klauzula, którą zamierza umieścić w umowie konsumenckiej, nie została uznana za niedozwoloną, powinien śledzić orzecznictwo Sądu Ochrony Konkurencji i konsumentów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi, na podstawie wyroków wydanych przez ten sąd, rejestr postanowień wzorców umowy, uznanych za niedozwolone.

Rejestr ten dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_kons ... ozwolonych

jeśli chodzi o prowizję o ustalenia są umowne nie ma widełek ustawowych.

Uprawnienia do wykonywania zawodu oraz odpowiedzialność opisana jest w Ustawie o Gosp.Nier art.179 art.180,181,198

pozdrawiam Piotr Staniak

ODPOWIEDZ